Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                         :;•                      r-••••••••*

                                                             „;••••• — •
                         '114                                         •                                    .:;ok;›   .     ;:;•L'.''' •••••:::. •        ••••Nikon COOLPIX          difikal fotoğraf rnakfriesini satın aldıjrnız için teeldu:Ir ederiz.                                   Yaşam Boyu öğrenim

su kitzipçik Nikon dijital fotoğraf rnakineniz ile fotoğraf çekerken Size kolaylık                                            NIkon'un `Yaşam Boyu Ğiffieflım- adı aılbrıdakl ûrLin destek ve eğitimi/fr, dı:ızenfi olarak 
                                                                                     yer/Ilaslan Nikon adreskilindan aleyabllirsir.=
sağlamak için hazirlanmıştır, Makinenizi kullanmaya başlamadan ince kitaNığı
                                                                                     •  A.B.D 'de yaşayan kulıanıel lar işim frtfjos~wArkonusa~
sonuna kadar ekı.rıftın ve kullanım sırasında yardırn Icin makinenin yanrnda bul irıllUrtıa                   cıı                   •  Avrupa ve Nrik9"d0 yaşayan kulianıcılar            hfi;o://www.europe-rılkorı.~pport

                                                                                     •  Asya, 01Wenlısye ve Grtadoğki'ds yaşayan to.dlanıcılar             ritfp://knew.riiikOrı-esia.com! 
Sembol ve Işamtler
                                                                                     En son ıi-n7ın haberleri. ipuçları, sıkça sorulan sorulara verilen yenıUarve 6jital foloOraNilik 

Bu kitapçı kta ihtiyacınız olan bilgiye daha kolay ulaşabilmeniz için, aşağıdaki                                             VB lkırarçılik hakkı nde genel brılgi için aileleri sıksik ziyaret edin.

semboller ve işaretler kullanıimiştir,                                                                  Daha fazla bilgi Ixligçrlizdeki Nikon le.msilcinızden                    ulaşmak ıçin aarğıdakl 

                                                                                     adresi ziyaret adın: 

         ik•Pn, rrlakinenizin zarar 
                                     kullanirn .arrasında yar                                      http.W.rii:korılıineOrsğ. acım/
      gOnrnesInf eıniernek için kullanan                                                                                                                                 1
                                     OlablleSek INCLk VII ek blhoilel 
      öncesi okunması quıreksa bilgi
                                     gersiont                                            Yalnızca 1411tan Rf arka Elektronik Aksesuar Kullawn
      vel uvarılan o&qtrırtr.

                                                                                     Nikon COOLI=4X dyilRI ieltOğralr makinOroız en yüksek standartlarda Zasarlarımıştır Ve çok 

                                     fhl klıalıkta başka t b41114ıde                                karmaşık elektronik sistem içeri. Yalnızca Nıken taırefırdan Nikon rotooref mekinenizıe 
      Kullanrra önest• Okumi.prz 
                                     ✓e.ye           e6IşirenSUÇ                             bIrlIkte kullanılmasıfinerlIon Nikon marka alektionik aksesuarlar (pıll şarj dhazIan, Olar,
  ▪   gereken noltsn Osterir.                    Rehtierfride daha fe.zla                                    va AC adapbrIell de dah3 olmak I;j-Lare          alekkrenili devreleri@ püvenla kullanılmak 1:izere 

                                     mevcut okluğuriu.g sterlr«                                   geliştirilmiş ve teal


                                                                                     NiKON MARKA OLMAYAN ELEKTROtillk AKSESUAR KIJULANIMI MAKIWENIZE ZARAR

Notlar
                                                                                     VEREBIUR VE NIKON G441~ISINI GEÇERSIZ
•  Seou re Digital (S D) bellek kart , "bellek kartı" olarak kullanılır_
                                                                                     Nikon marka aksesuar/af hakkımda daha ayrıntılı 15E10 Mart yerel Nikon yalkIli temsilcisi» 

•  Ürün satırı altnıldığında varolan ayarla ra -varsayılan ayarla r" denir.                                               başvurun.


•  Makine ekranında görüntülenen menu öğelerl. seçenekler ve masallar 


  le5seli paranılez ({ ]) içinde gösterilir.                                                              önemli Çekirrılurden Onca

                                                                                     onemli olaylarda (nikahlar veya yoiwluklar gibi}, çekim yapruatlan bnos maklmeinızın doğru 

Ekran örnekleri                                                                             ç-alıştığından senin otrrıak ipn mutlaka denernis çekimleri garçakleştkin, Nikon bu iiınrırın 


   kılevuzda, resimler bazen, ekrandaki işaretlerin daha açıkça görülmesini                                              dbğri.ıwılişmamasından kaynaklanacak zarar ve kar kayıplarındun hiçbir şekilde sorumlu 

sağlamak üzere, ek ran g5sterge öfneklerinde                                                               deglklitResimler ve Ekran Göstergesi                                                                       Kılavuzlar Hakkında


esu i iapçıkia gosHerderı resim ve metin gas- iergaıan «iin gosierıjeden Tarxn                                              •  ılıu ıiinünie biriikıe kfariien kıtapçliejarrn tamarnınrn veya bir beıi;ımünün kopy-aıanmesı, 

olabilir.                                                                                  yayınlanması, dağıtılması, değışeirlimesı, başka birnrtarndr3 saklanması va ha/hangi bir 
                                                                                       şekilde başka bir dilB çevrıırnın.t,i, amacına bakrImaksızın Nıkori'un yazdi ıznine baıjlidir.

                                                                                     •  NI kı0f5, thu kıtapçrkıarda anıablan donanım ve yazılı raın özelliklerini önceden haber 

                                                                                       wermeksın değiştirm. hakkını saiıiı

                                                                                     •  NIke.a bd tirtirılın kullanirnı sonucu oluşan hasarlara karst sarurrıkı tutularnat.

                                                                                     •  au kitapgklerdaki tüm bilgilerin net ıi8,1ıRm olmasına bc.iyık bır eizen gdetenlınkbr, hata 

                                                                                       weya 9.anlişlıklen Is•Blıanızı:leki NIknel yetkilisina bOdiernanızi rica edenz,•   Bellek kardan


Eki fotoğraf makinesi ile çaldlen resimler, malwenin dahili bebeğine veya si5külebılen bellek 

kel-Menne kaydedl lebı 11r. Eğer bir baliCk. kartı Lakık ise, tum yeni resimler bellek kadına


kaYliedileçektır      ıirkı.e, IZJerrıe vB furmaıllama Işlemleri Sadece, bellek kal-11.03M reairnıere

uygulanabılacaktir. Dahili bellek formatranrrıadan veya reeıralftri kaydalmek, silmek veya


göl(ürtülemak için kuilenılmadan -15 loa bellek kara çıkanırrielıdır.                                                2
                                                               1