Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Pbrtre çekimleri için, maiçine oto, sahne, fikri ve sarsıntı önleme modundayken          Tek kişisi portre rneilüsünü görCulftlemek için tek tusla portre modundayken 
4EI düğmesine basın. Bu aşağıdaki özellikleri otomatik olarak aVır.                NEM) düğmesine basın_ Resim tnaduna ek olarak, portre efektleri (ten 
• Poriralt {Portret. Portre konuları net bir şekiide göze çarpar.                tonlannın canlılıQl ni azaltmak, resmin tümünün yurnuşatılmasr)3t.:arlzina bilir.
• Foca-priority Ar. Makine ytklari ötörnalik 131arek ılar ve neiler.
▪ Dtorbeili kırmızı g5z azaltma: Flasin neden cklısiu "kırmızı .04" azaltır (E 24).        Jol  Set up (Ayar)
Makra yakın çekim, tek taşla porlre moclunda kullanılamaz.                        Ayar rnönüsünü görüntüler (ffi 91).

Çekim modu seçim menüsCrnıcte seçilen çekim moduna geri dönmek Için                   ResFrn modu
tg d{iğrnesine tekrar başirı,
                                                     Resim modu geer 11! 77)«

  tM clitgrnesine basIn.                                     ▪   Portm,efeliti
  • Ci rehbeıi gıküntrienor.      diwPr.~*                            INarrnell_ EBriahterl ı'Dalrha oarlak) ı'ten fonların' caniandırırt ve rSatterl tDelıa
                                                     yumuşak) (resmi genel olarak yumuşatir) arasından seçirninizi yapın.

                                                 Portre E%ktini uygularrıo


2 l I rehberini kullanarak resmi çerçevelendlıin,                         1 Tek tuela bol-km modunda IIENU düğmesine 
  • Makine bir yüz tespit ett iride, rehber, çt sarı ç 
    olarak ğörünkülenir.                                      basın.
    Iv1aklne birden fazla yüz bespit ei.ii.ffinde, en yakın        ro            • Tek tuşla portre menüstı gör:intülenir.
    yüz Çift çizgi ile diğerleri ise tek çizgi ile çerçavelenir. 
    Makine Çtlf çizgi ile çerçaıffilenrrı.iş yüze netle/ 
    bLına göre ayariar. Ma&ine yüz tespit etme 
    yeteneğini kayhederse (örneğin, konunun 
    mekineye d5nıi-rk vlm6ıtlığr içini), Çizgiler                       2  [Portra it &feci ( Portre efekti) seçene.ğini 
    görünkilenmez ve 1 . adamda gösterilen ekran                          seçrrıek için çoklu düğirneyi kullanarak A veya 
    gösıtergesine geri 4:145n4 ICır_                                V Seçeneklerine ve sorıra dlij.Cynine basın.
                                                   ▪ portrait etfect] (Porire efekti) için mevcut olan
3 Deklanşöre yarım basın.                                        seçenekler görünülenir.
  • Neılema rg pozıerrıa ayarianirve Qjfi çizgi                          • Çoidu düğynenin kullanımı ile ilgili bilgi için, "ıçokkı
    yeşile döner,                                           Düğme" b81Griterm bakan  8),

                                                   Seçim yapmak için k veya 7 seçonağine 

                                                   ve sonra .® düğmesine basın.
                                                   • Ayar yapılır ve tek Mia portre nteKi5ij garüntülenit,
                                                   ▪ Apr yapmadan tek taşla portre menüsüne dönmek 
4 Deklartşbre sonuna kadar basarak resmi'                                iyirr MENU 4ğmes.lne besin.

  ÇARkIn.