Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                        Ad rnı 3 Netleyin cekiı            AdIrn4 Resimleri lz  Otufokus                                          Resimlerin Görüntülenmesi; Tam Ekran Izleme

Caefakus eşa‘eıdalıd d'unımlarda beldsrıckii gibi çallşMayabilir:
• Kana çok karanlıkta                                     121 düğmesine başın.
• $abnerle keskin olanak farklı pada kliklara sahip nesneler bulunuyorsa (arn. Güneş
 konunun arkasında ve deril gölgede iı3e)                            Reeirrderi tersine fziernek için çekti] cluilmelid kullanarak
• Konu .1.0a stra5ıNdakIler 'arası nde hiç bar kontrast yoksa {ürn, konu Doya bir duvarı,    1 {veya   şıaÇarıeffine, kaydedilen sırada izlemek 
 ikıtırıde. beyaz bir gbrelekg,kparek duruyersa}                        lıçenee {veya V) 13e~ basın. Andaki resimiali 

• Maldneden farklı uzaklikhrde pek çok nesne bulunııvı:~ prn. konu bir lzataııın içrniersel.   ıziemeden hizli bir şakılde belli Ime poz nurnarasina 

 1 vrıni 13ısAı bfr tıktrnde ~e% edNYwaa                            geçmek için IZİ2klu clOrneyi baseiı tulun

Yukarda belirtilen durumda. deklanud,re yarrya kadar baaarak, bir çok kmz nedenle yapın     Çoklu 4:14nnenin kullanma' lie     "Çoklu 

•eya aşağıdaki netleme W111:1In I kullenin.                           düğme" boiürnı:ERe bakın (! El)

a Dek lanş.ür                                          19elekiller dahili bellek veya bellaic kartınalan okunurken 
Ketie.me kre pozarnayı amrlaimak Içlnr dekracrOre ayrıya kadar basın ve direnç hiseefflifflirde kısmı bir Aı ara Irmri rh-ıpıa ıle r•J'171.1nı irJi ders ruin'brıPıllianahllIr

durun, Caklanşör bu konumda lululurkerı nallerne ve poz kilitlarne yapın.            Çekim onOdurni gen dönmek için Ol clıı)gımmine beoın 

Dekianşfirr, bırakmak ve resmi çekmek çin, dekianşbre senina kadar basın. Del4lanOre       ve deklenşbre yenıd9n basın.
basarken Glıüç kullanmayın, bu makinenin sarsılmasına VE bUIE1311 k nı:Isimlere neden      ıfiı gSrüntiiiandlı.ğinde, resimler dahil' balleğe 

                                                 kayalladilaalekkır. Bellek kart' takıldıOında, Maimier bellek

                                                 kadına kaydedilir [ni of5nüntulenrnez.                                                Resimleri silme
              Netliği ve poziarnayi Resmi çekin                 1 Ekranda etkin olarak garüntiPenen resmi 
              ayarlayın_                               silmek Için £1 düğmesine basın.  Netierne Kilidi

Merkezde yaar almayan konulara neklarria yapabilmek için, nellema didei apEığ ida anlatıldığı 

gibi kutan in.

• Netterne kilitli iken, makina ila kerıtinıx araerndakl rressfedlindeijişrnediğinden emin olun.           FE.                                    L [Yes]. seçeneğin' seçrrıek için çoklu düğenede 
                               Jr                                         ~EM
                                                  A veya V seçeneklerine ve sonra ® 

                                                  dılğrnesine başın,

                                                   Resimi siirneden çıkmak Için, [Nol seç:Emeğini 
 Konuyu     DeklonW Netleme      Deklanşörüyanya Deklenşür                seçln ve (31 dıligrneeine baeln.
 çerçevenin   a 1.15..a Oslargesinin  kader besili   e sonuna

 oralı nda    kadar  glf.11ı) yeşil  lulrnaya devam  kadar

 konumlend    h?şın, olduğundan emin  edin ve resmi  basın.

             olun_       lakrar düzenleyin.
                                                                              -ııııııı