Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Tek Nde Porlre l'olent-Jsü
M Felce-Priority AF
•	
Makı.nenin yrılsieri tt33plk elma yeteneği Iklim veya konunun yüzGrırin rnskineye dönük 
QIM3.MEtS1 gibi çeşitli Iskffideşe dyaılır. 
Makina bir yüz tespit edene kadar sünakii clarak netlanacakılir.
•	
Dekla nsbre yarım basıldığırda çift sarı i?1,!gl yanıp sıniarse. pnaldna acklErrne yapanın/0r 
demektir Dığmeyi bırakın ve tekrardeneyin-
Eğer deklanOre yarım basıld@ıncla, hiçbir yeız ılaspit edilamemişse, makina Çerçevenin 
merkezine nafiarrıir.
•	
Makine aşağıdaki dufurrilerde yüzled tespit edemeyebılir;
OWIQŞ Whi§k1 igdlıklıglındfi veya yazCr kısmen engelleyen diğer unsurler olduğunda 
- Yüzler çarçavanin çak fazlasını vaya azını kapladığına

Tek Tu0a Portre Mode A.yedim 
Ffaır
ıı Sarf-Umar: Mevcut
•	
Makro 52lvıri çeKlm. Kapalı 
Poz düzeltme: rviewçuk
riPan Uulnd VI n15101
Tam ekran kılemeds 021 22) W (1:4)idüğırnesMe 
basarak resimleri referans ressirnlen "birleşmiş" 
olarak gürünl.fileyebffirsiniz. Referans resmi izleme 
$wasında aşağıdaki işlemler geryekleşıtinlebil'ir:
Amaç
Ba$1.11
Açıklama
El
Resimleri seçin
.-0
Reeimled seçmek için wkludı:ı.ğrrieryi kullanarak
A, V,  vıwye Ili seçeasıffine basan.
-......%---
G.2prı3 ntrılenen
W (M bas ıldığında, resim releransian ni 
aşağıde.41 sırada göl-Cinli:den
resim sayısı n 
değiştirme
1:1=c1ş.
4 — 9 —516
T (q) basık olduğunda, referans resimlerin
ulylsi tersine deOişir.
-
R ok rEu resmi 
leırneyi iple' etme
48,
Refeyens r8$rn i izlartiayi iptal eder ve tam 
ekran izleme rnockne geri dr5ner.
_
D-Lightinı;
-Ful
Resmin keranf ı k 1:1irrılerirklekı rıarlaklığı ve 
kontrastr gelişlimısk Için l'El düğmesıirre basın.
45
El
Çekini mod u na
"Ya
Çekim rnDduna geri ck5nrnek için I= t41,ıne
22
geri dönme
1/'
veya doklanşrke basın.
---..
IN 4- veya 9-resim Referans Resim Izleme Modu Ekrem
Korumgııı rEr5imıer ye aktarım iç ı easi len resimler
4- veya	
referans resmi izleme rnodunda 
Ornrıtelenir.sağda.Osterilen Işareüerlsa onlarla 
birlikte görüntük3h1r, 'RIrrılar film karalBri olarak
ilıwınlar kçruırrıaLı resimler yaya 113- 
referans teslim izleme modunda aktarım için 
seçllon resimler ile görd nffilen rnez.
•	
, •	
• 	
• • • • •	
•
•	
,	
•	
• • •	


•	
• •

•
airden. Fazla Resmin öruniulenme
erarN ›e;;119;rne
•	
ı
4?
T: k0runhaişareti 
Aktarım işareti
1— Film kareıri
ıa