Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                                 •                                                                                                                                                               sorun Glderrno


          Sorun                                 -züm                                                                  Senin                          NedarıiÇıizüm                     El


 Makine ayarla'. ı sıfidanırldş                      kem ayarla( kendi warsayılanı             95.                                     Flaş yan mıyor                  • Flaş kaPall-                                 24
                          yedek pil 
                          layerlerina kaydadildi,                            104                                                              • Rakım açılmadığı bazı sahne reedları                   31-35

                                                                                                                                  eaq2mıalir,
                                                                                                                                                                         38
                                                                           L                                                     • Sarsenlı 45nlarna modu urygulanmışlır.                    49
Elektronik Kontrollü Fotoğraf Mak' nided                                                                                                             - lı modları seçilmiştir.
                                                                                                                                                                    .    131,
                                                                                                                                 • prıellnucuşi için [Candnuomil veya [lifulli-               82 8,4
Son dere4e nadir durumlarda, ekranda ELdırnadik karak-tarlar pbnrılebilir va makine 

yel ışırızıyabW‹. 121iırç.ek ~da, bunun nadera güçlü harlei stallk şaddır. Makirre5,11‘apaılın,                                                                                   stoi 15] aegilir, veya [EiSS] için [O n] Sai;:it               •

4311i Çı kantin we değiştlı5ır wesunra meklneyi tekrar açaiı. Arıza devam adama, satıcinıza                                                          .... —.                    ..      ..   .                               —
                                                                                                        Ophk zoorn kahin ılarnıyer              ilr'n kaydı yaparken eplik zoorn                       09
veya Nikon teimsildsine başimren_ Prehlere [3414:Sığır Sırada yukarıda anlatıldığı gibi ğr.lç 
                                                                                                                                 leıllianılarmyGr. 
kaynağının kesilrnesinin dadılll beilese weıie bellek kadına kaydedilmsmiş yerinin kaybına                                                                                     _..,

neden olabileceğini Unutmayın.                                                                                         Nitel zoom ku liarelamyor             porrtinuouq (Sürekli) için [Iildli-shoi I 6] (Ç.eklu çekim           I31


kaydedilmiş Yen-rix berklan atidlenmayecoldk.                                                                                                          15) eiıı;erıegl seçi-nişse dijilalzEem lullanıles1a2.

                                                                           k 
                                                                           L                            (Image model (Resilll mcitlu           /1;tribIedıllıl~}93;ECEO isirilikkeid 1131eiÇanağ                131

                                                                                                        kullanılarmyor                  *açşırişee [Image rnoM Reıı moduj ayarlarffiaz
çekim

                                                                                                        Deklanşere bas ıld ıg ınde            • Ayar menCisi nde [Sound settingsX529                     101

          Sorun                          NadatirÇözElm                                                            hiçbir ses dityulmuym                ayarlarılphutber soundj(DeklanOr sesi).

                                                                                                                                  için pom (kapalı} seçeneği seçilmiş.                   3E1, 49

 deklanşıre b3erldlıında              •  Maldna idama medunda iken, MI yaya                     22                                                               • 4E1 uera 41 rriedu seOlr.                        31, 34

 resim 9elorniyor                   deldarkşibr ElOğrnesina besin.                                                                                      • ,tz wia.93 Ii seçilir.                            81,

                          •  Meni:ıistgikülıh:ıleefflirkle.113111141,41nkkheıllırdn.          9                                                               • rponfinuedi kil [Continueus] yaya Ifvlulti-               82, t34

                          •  Pll boşairmş,                               16                                                                al-ot 1131 seçilir, veya [135.9] için. prqeeşılilr.

                          -  Naşkiızau pay şZınilLyında,lbş 5101,1p-der 25

                                                                                                        AF asist lambası r'rrımryol-           • Ayar mandsünde [AF assisk] Için [Off I                    100

 Makine nellame YaParıllYor-            •  Belirtilen MeSele OroDlokusun iyi                     21                                                                seçilmiş*,

                            s:alışrnamasindan kaynaklaniabilir.                                                                                    • AF asistlaerkete bazı sahne rrıudlerırkla                31-35

                          •  [AF assist] se4,eneiğini ayıe`feranüsünlia                 100                                                                otomatık olarak sönüycır,

                            [Aulo] olarak ayarlayın,                          10

                          •  Natlemo hatası. hılaıldrıayl kapalın weı tekrar açın.                                                  Resimler lekeli görünüyor             Objektif kirli, Objeldılfl temizleyin,                     110
                                                                                                                         _._

 Resimiarbularlık                                                                                               Renıker doğal dogil                BeyaZ 2yan ışık kaynağına uygun değil.                     79
                          •  Flaş kullanın.

                          •  Sarslıti bıllecno rnodurıu kullanın,                    38 
                                                                                                        Resimde dağ ınık parlak              Enstarıbane çok yavaş. kurnianrna şu şekilde
                          •  8aredrıtı aWallieı kullanın.                        1134 
                                                                                                        piksaleır .(lainılanınıal             azaltılabilir:
                              kullanın,                               1:12 
                          •  Sehpa ve self kirner kullanın..                     5, 26                                     rnevoul.                     • faşli kullanarak                               24
                                                                                                                                 • 6211-ıikaModunu kumlenrna =Ibm iS                    31-35


 Flaş ile çekilmiş ret.irrilerde ı; Flaş lıavadak■ zerrelerclen yansıyor. F eşi                          24                                                                bkrilkle seçmek

 parlak lekeler gı5ııüffiyer            k.apann,
                                                                                                        Resimler çok koyu                 • Flaş kapalı.                                 24

                                                                                                        (yetersiz pozlernaş                • Flaş penceresi engellenmiş.                         18

                                                                                                                                 • Kunu 'Keş aralıginin dilinde,                        24

                                                                                                                                 • Poziarrıa ıoıkfis.in.E ayarlayın.                      28

                                                                                                                                 • Konu tere eydınleınmış, N] ({13euk light]                21, 35


                                                                                                                                  sahne Modu} seçibl veya do/gu Ilgi, kullanın._


                                                                                                                                                                               ff,0