Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Makine Bakım+                                            1                                                      Mwkiria Bakımı


   13e11-Timer Larnheadıll.F-Asjell Lamba LEP'l                                           Saklama

Seti-Umar lornbesı/A. Mi81 larnbwında (Ir 4) kullanılan                                        KullanılrnaclıOında rnakinayl kapatın. Makinenin açık lambaM nin Sbilıük 
ıslık-yayan iyot    ewişıdeki İEC slandattina uygundur     CLASS 1 LE11 PRODUCT                        olduğundan emin olun. Makine uzunca bir ske kulianiirnayaeakeıa palleli 
                                   liceeıs ı Eribrı I Zmı                      çıkarlin, rAakineyi nattalin ve kafur tabletler' ile birlikle ve aşağıdaki yerlerde 
                                                                   5akiarnayınz

                                                                   • televizyon veya radyo gibi, güçlü eleiııtroffıanyetik dalga yayan dhazIarın 

111 Piller                                                                yanında

• Makineyi 9010 ınızda pil seviyesinl konkrel edin ve gerekirse degl$tirtri .111 1$). El er                     • —10 'C (14 'F) altındaki veya 50 'C (122 'F) üzerindeki sıcaktıklara
  mEarkrınse, önemli dirnaniarde teterai'çelaerken Mak Olar bulundururş.                                maruz kalan yerlerde
  Seguk günlerde pil kapasitesi düşebliir. Soğuk Havada dı$ mekanda çekim yapmadan                          ▪ Iyi havallandirlimayan veya %8Cl'in üzerinde nem oranına sahip olan
  örme pilkırın yeni aideğendan entın elen. Yedek pıllori eicak bir yerde sakiaym VE
  gerakliOrwk de•ğkıltrin. isibldriderında soğuk bir pil atılım bir krsal erı kazanabilir.                      Erime Ve kırgienmeye karşı korumak için, makirıeyi ayda en az hir kere 
• Kirlenmiş pil taırninaierı makinenin calirıaaını erışePe abilrg.                                  .sakıladığinız yerden çıkarın. Makineyi açın ve tekrar kaldırrriadan dnı::a 

• Kullanılmış piller değarli kayneklikedır.      pilieri yerel uygulamalara gern geri                      dakiangıre birkaç koz basın.

  donıişffirıllablıocak şekLIda atın,
Temizlik


 Objektif

     Cam batimilare parmakla nnızle dokunrnayın. Taz vr3 W13derj hevalr fifir,fiYta 

     temizleyin (dava akışı sa-glarnak için poenpalanen ucuna plastik, top takıEi
     itr.Wık       havaiı firça iıe iemizienerneyen parmak izlerini ve diğer 

     lekelen yok olmak için, objekrifi yumuşak bir bezle, ebjeldirin orlaaından 

     beçlayarek dışa doğru açılan hareketleri* silln. Eğer bcı işe yerarrıcsza.fi, 
     marorkği biraz objektif temizleyiel ile nerniendirlimiş bir bezle silin.


 Ekran

     Toz veya tCryteri havalı firça ile lemizkeyin. Parmak izlerini ve diğer lekele-i
     ternilernek    04{reili basrıtç rlygutamamaya dkiset ederek yumuşak ya 

     kııru bkr bezle din.
     Toz, kir veya kurna temizlemek için hir havıidr tiri;g kulianın, daha sonra                            Ekran hakkında
     yumuşak, kuru bir bezle Mili. Melıineyi kurnaekie veya deniz kenarında                            • Ekranda her zaman yanan ve asla yanrneyen birkaç pikeeı olabilir. Ika, dLIP1A0 bGtün
     kullendiklen sonra. kuma veya 'Nin Saf suyla nomlendi.rilrnis bir kuru                             Yrr Leo ekrardara sil ;eine'    8aelliktir ve bır laciaırkıta işaret uiinbZ Kaydedilen 
     temizleyin, sonra tamamen kurulayrn. Makine içindeki yabancı maddeler                              resimler tıu durumdan rwrıır $ekiideetklıenrneziar.
     garanti lqipaerniına Eıllrimayan hasarlar& nada(' olabilir                                   Parlak kerıukrı pki•çevelendirirken,ekrarsda kuyruklu yroıc Ixkıı benzeyen ışık hatatarı 
                                                                     cıluşıabilir. Bu Olaya kamear" wılı verir, sonuçla fotoğrafta görtirvnezier ve bir buzuki4e
     filler ve diğer uçucu kimyasaHarı kullanmayı n.                                         Içerek almazlar. Bu 'Kir lekeler ilimierde de riSıebıir.

                                                                   • Ekrandaki resimlerin parlak işi ida görürnesi deha güç elabiat
                                                                     Ekran bir LED arka ışığı ıre a.,,Iiınıatııır. Ekran kararrneya veya blrerrseye başlarsa, 
                                                                     Mke* yetkilisi Bef.ffilifilW beeu,ı.run.                           111