Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                           • •   -  • •  ;
                                                                                        .  E  —   '         ' • :     n  '      •   •  V' •  •

Mdkro yakın çekim rnodu 16 orn kadar yakın olan nesnelerin çekimi için                                                Pozlarna telafisi, resimleri daha karanlık ve 'aydınlık yaprnek Cızeru. poziarrıayı 

kullanılır,                                                                              makine te.rerIndan 5nelilen dağ.eri değiştirmek için kullandı'',

 5.51inç). Fiaş 50 em 1 ft. 7.7 in.) altındaki uzaklıklarda Wrn konuyu 
aydınlalamayabilir. Flaş yanarsa, resmi izleyin ve sonuçları kontrol edin.                                              İ PA (pozlarna) dulynesıne basın,                                                   I
    14111 duğrneslne basın (makro yakın çekim 

    modu)_

      makra yakın Çeklrn nnodu                                                      t                             2 Pozlarnayo ayarlamak için çuklu düğmDde A 
                                                                                       veya T şaçeneğlne basın.                                    134r.F 44-

..d£ [On] seçanağini seçmek için çoklu düğmeyi                                                                •  Resim çok karanlık olduğunda: poziarna telallslnl 

    kullanarak A veya T seçeneklerin@ ve                                                                   -+" Tarafına ayarlayın_

    sonra 9:31. driğmesıne basın.                                                                    •  Resim Çek pan.* olduğunda: poziarria lelafisini"+" 
      ,▪ 15 af..onu Onüntülersir.                                                                     tarafına ayarlayin_                              tl& -
    •  Eorr] seoeneği seçildi inde, &OFF sadaoe beş                                       Gp                   •  poziarna telafisi -2.01 and +2_0 EV 'değerlerine 
      saniye 'açın göriıntülen                                                 2                     ayarlanabilir.
    •    nğniasina beş WlOkfrrıde beSılarak ayaryapoEniusa.,                                  ın.                  •  ,g diArnBsinra biaş saniye Içinde basılarak ayar yawknazs.a. ake.an, etkin rnod 
      ekran, eikin mod Iglrı nOrrrial göstergeye geri dEınar                                  es                     Için normal göstergeye geri döner.
    •  Şr:ikın.s diAMenin şgdılanırro ida ilgili bitıglı için, "Çok,h,              1 blf.rrntine bahn                          •  çoırit, clF4rnerkr kAariımı         OOO bl.V için, "Ç.D.Itlı., Düğme' bölümüne bakın

      CIT 8)-
3    Resmi çerçevelendirmak için T (q) veya W                                                           3 tti düğnıesine basın.
                                                                   3                   -  Ekranda       ikonu va, poalarna telafisi değeri 
    (IS ) düğmelerine basın.                                                                         gel.ffintülenir.
    •    yeşil olduğurida veya dijital2Oern etkin oldufiunda                                                     •  Clo rrıeduncla uygubnan pezlarna lafrsi, makine 
      .(ZOOrn göstergesi sanya döndüğünde) makne 15                                       E                     kapandıktan sonra bile thellekle saklar' ır
      on 5,9 inç) rnesafeslne neolerne yapabilıir.                                       3 
           Crır'■••••;.)3r■.ı1.1 •• 71ILW .21.1.;•.4 .fflAzjı  C luı                           o

      ettiğinde Nt yeşile döner,4 Netleyin ve 9eikin..

    •  e2 mdıonde uygulanan makro yakın çekim modu,                  t
      makine kapandıktan sorar biti# begields saklankr.


Eı Mak re Yakın Çekim Mudu

Makro yakın çekim nodunda, deklanşör nellerneyi kilitlemek için yarını vasılı olmasa                                                                                                             lı
makine sürekli çılaQik nekıer.
                                                                  27

                                                                                                                                                       L