Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Sas3itı liıF3e ma:
Sersinti 13nleylici mod için, makine Otomatik rnod, sahne modu, film modu 
ve tek tuşle porlre modunda iken {(.1» tuşuna başın. Sarsıntı önleyloi nnod 
makine şarşıntısı ve bulanık konuların etkilerini azaltır ve net resimler yaratır, 
Bu mod hareketli konuları çekerken bu lanıldaşmay ı azaltrr. Bunu razgarda 
uçusen kır çkekierinidondurrnak için veya bir kişinin doğal ifadesini yakalamak 
için zoom seçeneği ile birieştirmek için kullanın.
•	
Bu 11110d makine sarsınlisı tespit ettiğinde. [VR] (sarsıntı 2zaltrna) (1! 100) 
ve [BSS] (en iyi çekim seçici} (ETI 82) etkinleştirilln VR bulanık resimleri 
telafi eder.
•	
Daha ytiksek bir duyarlılık seçilir	
enstentane el (oto) modunda 
olduaundan daha horlı ninewbkfir
•	
Flaş modu ve selktimer kapalı olarak ayarlanır.
Sahne kıloriban
5 Serly1 sonlandırrnak için	
düğrnesine
basın,
•	
2_ adirnda göşterlien ekran göslorgelerine geri 
dörlülür.
•	
aıkrıtıı
rlp.bı,Aj 421UİLIO6 :Iw155 rrpm ç-gyıa
A111)) Mune basın.
Makine sarsmtı Qnieme moduna girer. MOd düornesi 
Ile seçilen çekim moduna gen dönmek içlo ıdtlijrneye 
tekrar beisın-
2 Konuyu çarçevelendirin ve resmi 
çekin,
Deklang&ICırri bA9111 iken, rnaltine rnaksirzarn 
arı pkirn yapar. Bunlar daha sonra 
karişılaştırıhr ve en net resim (en yüksek 
detav oranı olon•5 kavdedIllr_
,M Sarsıntı önleme Modu Naldanda Notlar
▪	
Enstarırana kananlık konular için belirli bir değerli. sınıllanctırıbr_ 
41 Bır modele. ç.ekilen resimler kiraz
. 
rri§rd, baskısı] (ii 96)etkinieştirilmiş olsa da, tarih basılmayacakirr.
EJ BSS (En iyi çekim seçici)
Elekiarps{5( tamamen basıtı Iken konu hareket ederse veya kompozlyon de§işhe BSS 
istenilen sonıuçlari verrneystliir.
Sarsıntı Önleme klodunde Resim Mode
37	
8aısınıı önışrnç medmnı:la ikEllU besili ekluğurida, resin MOdunun grywlorls.b.Eılmsi için 
menü görünıdlanir T 77). Bu ayarlara yapılan delışlklildereim çekim n-ındiarma uygulanır.
Panorame ASisti
Flaş needu (r 24), oelf timar (21 26.), makiro yakın çekim (ii 27) ve pOZIama telarısi (ii 
25) il resim 1;43kleilkiıffh sonra ayarlanarnaL Serriarlarbamlananş kadar realmler sıVinernez, 
zarsmilenamez veya reSin mnelLJ o. 77 apgırlanarmIL
alakIne çekim sırasında, slarldby reoduna alo kapanma renkaiyenu (il 1.01) Ve birlikte 
girerse, pannrama sertleri sona erin._
ıı-ı.
Ilk çekimde ayadanan beyaz ayan ve poz:tarımın klilliendlğini 
y&Eitarupek ilzen? aktarıds FH. ıkikıu rkmys.z) gOrüntUlanir.. 
Panorama seillerinde çak ten Ilim§ resimler ayni poı.lame ve 
beyaz ayarı ayaılanna sanki:11ln