Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

Makine Bak
Il!~~1RIF 1‘11~01W 
Resirıi/Ses Dos,yas$ ve Klasör Adlart'ry
Resimler, filmler ve sesler aşağıdaki gibi dosya adlarına akanEdar:
Dosyalar aç basamaklı klasör numaralarını takip eden beş karaiderill 
ta nırınlayıtıı Ipe adlandırılan klasbrielln içnia kayededllir: Pancrama asistanı 
(elen. 101P_001.1. 315) kullanılarak çekilen resimler:H*1i ""P_• artı üç basamaklı 
dinin numarası: tüm diğer nuirmler için -NIKON" (örn. -100NIKON") ve ses 
kayıtlara için "SOUND" (örn.. "100SOUND"). Klas-öder 200 resrne kadar 
saklayabliir, elkin klasör 200 resim igeriıicen bir resim çekinme. etkin klasör 
rrurnarasma bir eklenerek yeni l'Ar kla5'ör 'Yar& iatıaldir. ı.yci malmief etkin 
dosya 999 olarak nurnaraland ınidıjrnda çekilmişse ve 200 resim igertyoma 
aya 9999 numaralı bir resirnse, medum (arka) fonrnatiana na (Ild 102) veya 
yani bellek karlı takılarla kadar daha fazla resim çekilumez.
NılitOn Cırününd.ııden uzun süre yararlanmak kigyorşaniZ, kullanırn ve saklama 
sırasında aşağıdak1 rkılemlere dikkat edin_
M Objektif] ve tüm hareketli parçaları ifizenle kullanım
Objekilfs, ekrana yaya belıc•k karlı Slotuna. pi I yuvesi4a, veya objeW kapağına baskı 
Lryleğularnayin- BI] parrAızır kolayca zaraT Xirahmlir. -Objektif kapağına baskı uygulanması 
rilakineclzda arizaya Yaya isitTekurta flaş» rieden olabilir Ekranın kıniması durırnuncle, 
kirrk -camdan kaynakkinseak yaralaranalarA karşı' dikkatli olun ve akrandsrs çıkan 'iki( 
krislain tane yaya göze veya sQuça çrnğnırerruer3ine bklyük Ozan gösnEırin.
Objel[tffl kiZUri Süre güçlü ışık kaynakları altında iyinkrntlyrrı
1Asıdneyi kvılfinırken veya saUsrkan ubjekhli uzun süre güneş veya ğıklij işi k kaynakları 
alhrıde bırakanaywk içi ışık OCI3 resim seMEIRine zarar verip, resirnieroa herıtibularııkııs
Elektrik kaynailmı çokarlmadan veya sek rneden önce rnakineyl 
kapatmayı. unutmayın
Asla Makina aÇikkeit veya resın kaydı ya da allinrneei airssında &BM] fışken çekrıtayin 
vf-'5,1 Olan Qik.i:ırtMlyin. Bu ki dırurniarda elektriğin kesilmesi veri I,aybına maden edabilir 
veya rn9kir1.9 balieğ int:10 veya iç davrelarda haElElf Cluşabllir Elekirigıe kabki sanucıı 
kffluFnıtishnı önlemek iı;:a1, AC adapt-ü bağleyken okatC•nanin yerin: uegıornierrıoye bzen 
gosIann.
M Kuru tutun
Cfhaz suya sokulursa veya yuksek seviyolle neme maruz kalırsa zarar 95resakıir_ 
•	
DüTı7ırrneyin
Cirtiniinüz uüQ.111larbELve valla sarsmaya maruz kakkğında bezuLabilia 
•	
Gik110 mallynft alanlardan uzak tutun
Makinanizi gıiçlû elaktrorrianyalik dalga yayDn abezıarın yakınında veya manyelk alanlarda 
klvillawrıayin veya WiklanNayın. Gia;15. olsak ailelankvaya reoyovançisi gibi nınrryalik alan 
Oluşturan cruizk'I Makinarazin skranrna, bellek ~filiz'? ksyrın wuriye vitkya makinenin 
ıçıncıefıl Osmisi*le zsrar Worabıll._
M Ani ısı delil şlrnierIndon kaçmin
Soğuk blr 94:Inde iyi leılıkrilş bir binava girip cikrnek gibi, ani 451 değiçlmlgrl 13n3p 
srloşways nedsrpoiatAir. Bu durumu engellarnek k:in, anı ısı değifirnierlıdenbnuamakınen0 
taşma çantasına veya plaS#N14, bk-torb%a Ir4ıyun.
Orijinal kana ra,Siirder (Seali 
not ilaves1 Içerir), 6Irnlar, 
aesii notlar, ses kayıtları
kesilmiş kopyslar {sesli 
nef devesi kerir)
Küçük Iwpıyular (sesli not 
ilawasi içerir)
D-LIgnking kopya lar (sesli 
nef ilevvei Içerir)
DSCN0001...111 a
ı	
Uzantı
(dosya tipini bekler 
CISCN	
Har4:;Etraisirrlie dPG
Filmler	
AVI
-„..-.— ........
Sesli notlar 
Ses knyrklan
Dosya numara&
{ M01" ele başlayan otomatik 
olarak artan bir sırada 
Tan ımlayloi'
RSCN
SSCN
FSCN
.WAV
Tanunlarna görrinkilenmez., ancak resim bilgisayara aktarıldrğındla p'brületair.