Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

 Hata Mesajları                                                                                                         Hata MesailanAşağ Idaki tablo ekranda görünnienen hata chasajlannı va diğer Liyardaın 
                                                                            ıGıstargal           Sorun.            ÇazDnı         IT
va bunların OZ.Orn yollal'Ifil listeler.

                                                                         el            Reslmliaya~n rota       pahıll balleği yaya aolisk.   112

    Gösterge            Sdeun             Çözüm          E                          InlaıWı C.:Tırkıt be   pıu5tıj,            karlını formatiar.

                                                                             aaved
  •  (yanıp söner)    Saat ayarlanmaınış.      Saati ayarlayın.         ENI%                                     Pilakilede dosya        • Yeni bellek kerr, lakin_    /4

      acı       filler zay,rf         Yedek paneli Mayın_        I D,                                     numarası hilmi9.        • DahiGbelleği veya 
                                               106                                                       bellek kanını         102 
 O             PIM?. Poşairnış        Pillerl dal;ı1ştirin                                                               forma'           _ 44
    Warriing!                                                                                                     --
                                                                                      Sa« resmi           Kesimi, D-LiOling1 va 
  Baltan, exhausbed.
                   .e-                           20                                      dı7ızenleyemiyıer_       kıkiik nsamleridesılloklayall 

  AFG. (10 kırmızı     Makina             • Yeniden natleyin.                                                              reeinler seçim

  yanıp son0yer)      yaparniyor.          • Natlerne kilidini kullanın
                                                                                      Açılış ekran' Için resim    320x240. veya daha az       –

 O             Makine kayıt          Kayıt tamamlandığında       –                                       kullaralamıyar.        piksel boyuta sahip 

    Warn.inglı     ternemıanana 'kadar      masal okrandan otrxnatık                                                            resırnler veya 113:9 apı 

  plaasa israil kı- the  başka kıefil          olarak ailbene kadar                                                              oranrna sahip resimlar 
  damara 10 finish    gerçeklestirarnaz       bekleyin.                                                   —.    ..           kaydedpiarıaz.
    reeording.
                                                                                      Resmi kopyalayamıyor.     Hacletteki resimleri sillı_   86
      Z                           .

 O             Wr'rbs-proteei yazma     W.rite-proıact(yazma       15
 Memory card is Valla    könllt1a) anaftlan "look    korkına) arFahlarını Lwrile                              D            Mak:mei:ta dosya        - Yeni bellek karlı lakin.   14
                                                                         Sound fila naiınattıe   numarası bilmiş.        • Dahili balle5i veya 
    proteded       4119:kOnOrnia         yaz)" konumuna alın                                     saved.                       bellek kartım         102

              Dalleklmrtına ensilarniyor.  • Onaylı kart kullanan.      107                                                       lormatlayın.

 This card ımnnoıt be                   • Koneffirların taısiz olup    14
                                                                         fil            13-lidıting, kesim veya    Resim 0.1_1gihting 
     uaed                        oinıad ı§ıni kontrol edin
                                                                         Image has alreedy    küçük resim RINIanılarak    Igınana-ak efürattlian*ar.
 CD                            - Bellek kartım.'" doğru     14                          been madified. D-    001~IiMIŞ igopyalar, D... 

    WarnirgE                       sekllde Lalolıp                                   Ligbling cannat da    L142,41hng kullanılarak 

 1-hıs cam eanrıat 1:1.19                  takıkmadığını kontrol                                    uaed.       ayarla narna

     read.                       edin
                                                                         O             Fikri kaydı sil-asil-Ida süre EFaila hızlı yazım ben olan   107

 O             Bellek karlı makIriede    . [Forrnallaşçarıeğnigkgrpn     15                         Cennat reaurd rnovie   bitmiş_            bir bellek kartı ıseçin.

  Card is nol format-   kullanılmak i,izens     ' ve D 4:1D(gın&Wnıa basın
                                                                         O             • Dahili bellekla veya     • Resmi dernek veya ses    16,3D.,
     tad        formallenrnam Iş        veya rrıakIney1 kapatır' ve                              MOMOry COntalriS na     Dalak kadını:le resim    ı  ilosyelennı dinlemek kirli 36,0,
     Yok 
                              kare, değişilein                                      knagas.        veya «5 dosyası yok       bi-resim çekin veya blr ses  55
     Format
                                                                                      • Bellak karlı re6jrn veya    kaydı yapın.

 D             Bellek MM doluclut       • Daha küçük resim        77                                       ses dOsyası içermiyor.    • Resimi veya .549 da9yasinı 59, 90.
                                                                         O
.. Cut of İMBITIOry                     bonkunu sodin.                                                                  L410ıi:alkılden bıdekkarlına 
                                                                           No sdund fala.
                              • Resimleri veya tas                                                               kelıy21»ak kin HEE 
                                             443, 13.8                                                     dıiıgrrıesine besin. 
                               dosyaların' Bilin.
                                             14, 16                                                       Kop/arama seçimi-ekran' 
                              - Yerli bellek kartı lakin.                                                            vey-a ses dosyası b3dy.alarna 
                              • 6011ek kartın ı çıkanıl ve                                                           ekimi pEcürkıleneçekW.
                               dahili bolleğl kullanın.