Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                     Flaş Kullanımı                Self-Timer ile Fotoğraf Çekme
  YaterSIZ Içıkla                                                  Makine, kendi portreleriniz için on saniyalik sel.E tirrıer ila donatıtmışEır. Salt- 

Işık yatersizsa ve Ilas, açrk değilse aşağıdakilari yapmayı unutmayın 4),                       tfrner Begeneğini kullar11~. Makiney1 bir sehrııa veya düz bir zernine 
• Makneyı wbıll ve dii7 bir zenine yerleşim veya sehpa kullanın (15narilir . Sahpa konan erken, 
                                                            yerleştIrmeniz gerekir.
 $arsınRr azahlayı kapatınd,

• Mekna, yavaş enskanlanelerin neden alduğu bulanıklığı en ara indlrganiek için duyandığırsı 

 r4rrnaldıan daha yUksege çikardığında, E işareli ğreinılLılerıir. fili 'şafak görüntrılankkan             1   düğmesine baS In (self-timer).

 çekilen resim alacak olabilir.                                              • Solf timr FlriarhÜgı.g&Eintlilanir.

• Makne kumlanmayı azaltmak is-ıfesimIEHi ialeme tabi lulabilir ve bu kayıt zamanını arlınr.

  Flaşin kukianılrnasi ile Ilgili Not                           kı.. •

Flaşi geniş açık zerirn konumunda kullanırken, havadaki toz zernacilderInden kaynaklanan 5!) 

parlak yansımalar resimlerde parlak noldalar olarak gürünebilit. Bu yansımalar' arelirrnek

  fiaşı, ekranda  {Kaaalı)saçone0e. Cıyarisyın veya konuya zıxım yapın.                       2 [On] seceneĞini sevmek icin °Mu düffinevi 

  AF-aalat Lambası                                                    kullanarak A veya V seçeneklerine ve 
Eğer ışık yfitersizse, de klanşEıre yarım bglşıkliOnclur AF-aııi5-t lambası netlerne Işlenıine 
                                                              sonra l düğreesine basın,
yardımcı olmak igln yanabriln Lamba, maksimum geniş açık konumda yaklaşık 1_9 m [s.2
                                                              ▪ ioc) işareti görüntülenir.
fi.) ve maksimum teleskopik konumda 1.1 ın     gemi:0W» sahiptir.
                                                              • .1& ~Sile baş mili-y . kilıda basıbrak ayaryapılmatıka, 
AF.aslet lambası maniiel olarak [Ciff] (Kapalı} olarak 31 1110) aysrrianabilir, aytlınlavna zayıf .
                                                                ekran, etkin rtıod için normal göstergeye geri döner.
olduğunda makina bu durumda natleme yaparnayabiir.
                                                              • Çvklu 1:14nnenin ku'llnımı ile Nili bilgi için, -Çoklu
Ei Flaş Lambası
Deldanadm yan rn basıklığnda, flaş lambası flaşın Flaş lambası               N                 Düğme' bölürnrma bakın ffl
cl.Lırvınvnı) göffler'ocekbr.
• On:       1;ekirrıde flaş patlar..                                      3 Resmi çerçevelendrrin ve deldanşöre
• Yanıp stlıntlyor. Flaş garİ oluyor. I9irkao sani9e                                    yarıya kadar basın,.

          baldayli Ve tekrar demeyin.                                       - N etlerne ve ol:121=a ayarlanır.

• Off (Kapalı) ;  şakIrnda irEaş patlamaz.


  Kim1ızı GÖZ ATARİM                                    3 

   Pkk E 19 riAlknıis hir icırrrılyı rıN7 w,arthiA rn  dıNnahlmıstır l Nr-mr7N     R             il
                                                            1          1.419 P I« I IPCFI r LJCIZI.PI 
azaihrnak Için ana flaş yanrnadan dınca, ön Naş dilşrık yoğURILIkla birçok kez yenar. Resim 
                                                                Self tirrier başlar.
çekildi.ten aorıre makine 'kırmızı göz' tespit ecleree. Nikurl'un kendi In-Carnera Red-Eye 
(Makine INT Kırmızı G.5z DEızaltniesı) resmi ksydediklijşekads işlemden e.ıffir.Dokıyısıyia.                ▪ Self !imar lambası yaklaşık dokuz s.aniya 
başka bir resim Qakmak Için deklanşör normal olarak çalışana kadar kısa bir süre ğeçabdir.                   boyunca yanıp söner. Lamba fotoğraf 
• oeklanşbr zaman4aması gerekli olduğunda kullanılması onerilmez.                               çakJimeden bk &:firılya.bince y-anıpsıkoneyi 
• Kırmızı ğı:ıa azaltma har zaman beklenen sç-rıuçlgırı vaerneyabilir.                             durdurur ve deklarışör bırak' lana kadar 

• Bazı nadir olğurarda, resimlerin diğer bkılürnlarl                                      yanık kal ir_

Yukarıdaki durumlarda kırmızı göz azallına Ile otomatik dışındaki diğer flag madam-H kullanın.               • Kalan zaman deklenşik bırakılena kadar

                                                                ekranda gdrüntülen Ir_

                                                              • Çekim yapmadan sel1 tin1Cr seçaneğini 

                                                                Iptal etmek Için, resim çeldifneden önce 

                                                                tekrar deklanşöre basın.                                              25