Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                                                                                                                     8131-143e ModlarıAşirağlıClaki Sahne, Madan nnevCUtbUr 
                                                                                                                                                                     ni Gece Portresi
  2 Porire                                                                                                                                                                £11.1 modu gece çekilen porirelerelv ana konu ile arka plan 
  BLI modu ana konunun net bir şekilde farkixıiiç4 purlrelerde                                                                                                                                      aydınlatması arasorvia doğal denge sa.ğlarnak için kı.rilanın. 
  kullanın. Portre konulan, yumuşak. doğal sıörrıfknh:1 ten                                                                                                                                       Düşük enstanıanelarde Çekilen fotoğraflar kurrılanmayr 
  tonları senjilernelidir.                                                                                                                                                        azaltmak için işleme tabi tututur, bulanıklıı önlemek için 
     Maktne ekranın roarkezimıeki konuyu neden.                                                                                                                                           makineyi bir se.hpa veya düz, Sert bir yüzeye


                                                                                                                                                                                                         aPedr2 ili Kapata
                                   Kapalı                     Kapalı
                                                                                                                                                                       Yavaş senle ve kırmızı göz azaltma iFe dolgu 
     jrD§e ayarlar se.yilebOk                                                                                                                                                   2 Diğer ayarler

                                                                                      ImimmliMılDEIMM
  bi manzara                                                                                                                                                                    Paıtifindeer (15ortiikr mekan)

  Su rnodu canlı manzet4ar, panoramalar veya arka planda                                                                                                                                         Mum ışığı ve dirper i9 mekan arka plan ayduılatma elLs4dkırini 
  bir hudut işareti bukman 1:01-trolor Için kullanın.                                                                                                                                          aynen korı,Jr_
  •   Makina sonsuza netler. Natierns göstergesi (T 2ü)                                                                                                                                        •   Makine ekranın merkezlrıdeki konuyu netler.
     deklansöre yarım hasıldı-ffirıda, her Zeırean yeşil olarak                                                                                                                                   •   Saraıntı azaltıolyı E 100) kapatın ve makinenin 
     geof.ıntuleınie buna ramen ön plan ınunıeleri her 2arrun                                                                                                                                        sarsılmasıni önlemek Için sıkıoa tutun.
     nıstlıu-nrniş oirnayabElir.

   5           Iıı                                                                                            Kapalı               t                                                                                       IkapeP OtO2
                                                                                                                                                                    I Yavaş senk ve kırmızı göz azaltma Ile dolgu flaş'. Diciworadlar sıa0121,iiir,                                                                                  J
1 Diğer ayarlar                                                                                                                                                             2 elEişg ayanlar wışgrıM3ilir-
  ▪   Spor                                                                                                                                                              2 Eleachşanow ( turnwliKar)                                                                                                                    fi

  Bu rrıodu harekeli tek bir lımnbdıUiJızınClutan dinarn* hareket                                                                                                                                    Kar, kumsat V9 denize vuran güneş ışığı gibi konuların 
  9ekirderinde ve seri tesirnter çekerek hareketi kaydetmek                                                                                                                                       parlekiığrnı kwur,
  için kullanın.                                                                                                                                                             *   Makine ekranın rnerkozindeki konuyu neller,
  •   Deldanşöre yarım basılı rken, makile netleme elde adlarla
     4.1;1       .....                  1;11,11       5.1•11:111:1R. NIUSJeyel...era. I I..us
  •   Deklanşör basık tutulurken, resim rnodu 151 rılarraal 
     (3J:172)] olduğunda .saniyade yaklaşık 1.5 kana (fps)                                                                                                                                                 •11111          o        Kapalı
     hrzinda sürekli olarak 6 kareye keder çoidir yapılır-                                                                                                                                     ' Diğer ayariar                                      On

  1 Diğer ayarlar
                                                                                                                                                                          ffl ile birlikte darı sahne, rnodları için, sehpa                                                                              5ahp
                                                                                                                                                                          kullaricken sarsinti azaltıcı (LE 1 0.0) kepatin.

                                                                                                                                                                    19: I@ ile birlikte olan sahne rınıadiarı için, çekilen resimler kaydedilirken 
                                                                                                                                                                          kurnlanme azaltma ( 25) otomatik olarak uygulanabilir: bu da artan 
       21 (AF-Asist 'Lambası)                                                                                                                                                        kayak zarnanina neden orur.
     AF.asist tembuını gösterir T 11:34),