Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 32. sayfa 32 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 33. sayfa 33 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 34. sayfa 34 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 35. sayfa 35 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L100 36. sayfa 36


Nikon COOLPİX L100 Digital Fotoğraf Makinası

                                                     Re5Imieri LzIernaıSfime


IN Tanı Ekran lılanıa Modu                                                                                        Zoom sonuna kadar u7klaştınlIdıgında. makinenin flaş aral[ğı                                           m

Aşağıdaki forikslyonle, tam ekran izleme madıeıda mevcuttur.                                                                        1_Bit.-26.2 ft_ydir. Maksimum optik zoorn hüani Idı§ı nda ise aralık 0.5-4.5
                                                                                                     rrı (1.6 ff.-14.8 ft_ Pir. Aşağıdaki flaş mod ları k tl Ilan ı labilir.
         Seçenek                affın                  .ftaleami                  E

 Rtiirni lAyüttrıe                            Ekranda a1kIn Barak gı:Früntüliarıen                                               M Oto (rı rnoduında varsayılan ayar)

                            T (q)        resmi, 10x.e rt.acific biivEffir                 42                                      [şık yetersizşe flaş otomatik olarak yarar.

 Referans resrnd Werna               w (n.„        4, 9 veya 16 referans resmi                                                   5ret Otomatik ve kıtmai göz anitM1:2
                                  .'   lı • Ontblenir.                         42                                      P•OltreiONIV 'kırmızı gizıır 4zallır 019 26.),

 1341ghting                       tıLi       Resimlerin kererıiik cilan ~514 fildt 
                                                                      45                               1:1i)     KapaIr
                                      parfakiiii ve kontresti arther.

 3001 notlan karı/dinleme                         20 saniye unziluğ ınd eki sersineteırı                                                     Işık yetersiz olsa da flaş yanmaz.
                      •                kayglecteridintetk.                       40.                               .5.      Dibi flaşi
  .411.rirn moduna geri                O
 d45rtrn e                      veya        Çekim nıoduna gaıi dönmek Için                                                         Flaş her oakiindıs puthor. Göloolerl 'ddelıırrnar .(eyekniatrnak) ve arkadan 
                                      1:2 tuşuna veya deiden~ aasın,                  22                                      aydınlanan konuları aydın/atmak için kullanın.
                            IF                                                                                 Yavaş senk

                           _.'-..                           "         ---                                           Flaş ana konuyu aydrnlatır, yavaş eriatentarıaler ğle.ne veya loş 1$1ktı drlamlard'a 
Hulp Zona] izleme                                                                                                     arka planı çakmak Içdn kullanılır.

Tam ekran izlemesi syssırdaı T (R) MmeainEr basmak aufkı                                                                                                                                                      JI

resmi 3x kadar ileyErLiir ve resmin merkezi ekraetla görürrlikeir                                                                         4 düğrnesine basın (flaş modu).

   43). Tam ekr-rtii2ferne =done dönmek Için l dAmeslne                                                                                           Or0n1i.)1ank.
basın.     Resimlerin Görüntülentaaal
                                                                                                     2 istenen flaş ınodunu seçmek için çoklu
•  Makine kanal•Nsa. 0 çlti,Snleairıe basmak rnakıfflyl tım ırdem.eı irle-ınıa nrıcıclıırurli arar                                                        oliViı~la. A 5.158.5.14S V c..2.."2.....a14.2..pir6ı2ıihmı crır-ırmı                      Flash
  Sis •kıYıt moitincle MI 5) veya ses kaydı dinleme modunda                         57} makine kapatılırsa,                                       q"au4 mş4./qy       yq,dy. y           lieT4 Tiel Tie T ie 1.15.71 11,1

  makine ses kaydr dinleme modunda açılacaktır,                                                                                 ® düğrnesine basın.
•  Dahili bellekteld resimler Sadece bellek kart) takılır" işsa gtaTıntülenebilir_                                                                •  Sieçld flaş modu iganeıi ekranın en üstünde yer alır.

     Son Çekilen Resmin şilinmeal                                                                                       •   1/11 seçeneği uygulandığında,                  sadece lieş 

Çekim rnodurıda, çekilen s.crıreeml                  kArı chlğmesine                                                                  saniye için TirtinWlenir,

basın.                                                                                                       •  «FdüğmQSin kbeş saniye Içinde liasdarak ayar 
Sa&a.ki onay penceresi gi:kii3nbütendlQInde, çoklu dağntede                            E.3.3.ı..2 1 iı-ıiıw..7                                        yaptImazaa, ekran, etkin thod ECin nıcitıllal 

A veya 7 6açgrıeklerine basarak [Yes/ saçanefiint seçin ve                                                                               göstergaye geri dEinite.

‘3, düğmesina basin.                                                                                                  £11 rnoclunda uygulanan                  inOdu, Makine
Resmi Bilmeden çıkmak Için, [Nal aeçeneğ ini saçin ve                                                                                  kapandıktan sunar hile bellekte saşdanır.
e9ğriasIne basın.                                               .   .....__                                            •  Çoklu dûğimanin kullanımı ile ilgili bikj IÇinr 'ÇoIdu 

                                                                                                            Elkiğrne' bölümüne bakın (#11

                                                                            23