Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                                                              •
                                  Okl ve önlemler                   Makine Parçaları
                                                                                                           .1%

KOMfalailIa Röprodükslyon Yasağı Hakkında
Yalnızca dijiial olarak pOıjallilsa dahi resim va belgelerin telif hakları' kanunu kapsamına 
girebIlece/jIrıl göz bnürıde bulundurunuz.                                                               «aA (sarsrntı amino) 
• kepyalarımash vi rı3prodLIkalyenu kanunla yasaklanan konular                               4121 {tek tuşla parke) cli4rne$1 (11 30)  düğmeyi (rif 19, 3B)
  Ka(Ft pare, metal para, hıükürnat bonosu ğlbi değerli kertiar, üzerlerirıde `iörnektir"                       12I-Lıghtino ckfğrnesi (II 45)    Hoparlör {E 43, 54)
  yazısı bulunsa dahi kopyalanamaz ua röprodüksiyonu yapı lama                                   Açma dügimeal (111 10) 
  Yabancı Olkeierde kullanılan kıı:lır para, metal paraya der değerli IcaCidlar kopystanarnaz 
  ve röpro•dükslyorıu yapılamaz.                                                Deklanşör (lig 20)
  Hüldinarin &loodan onar olmaksızın, kuilandimerriş posta pulu veya damgası we dedel 
  tarafından baıSıtan pasta kartlar) lrboyalanantaz ve reprodüksiyOn yapılarnaZ.                                                    Dahili flaş (11 24) 
  Devlet 'tarafından veya genel. Olarak ser4lflkalı belgelerde kulanıtan darrigalıatkopyaianamaz                                            Dahili rrilkmbn

  ve röpra.diriksiyonu yapılamaz,                                                                        ▪   (fil!  41»
• Bazı kopya Ve röprodüksyanlar hakkında uyarılar
  Devlet, özel şirkellar lararından basılan daQadi kağıtlar {hisse  falutalar, çekbr,• 
  hediye sertillkalan), biletler ve serbest geçip kartlar veya bilet kuponlan için. şirketin 
  kullanımı için asgari gerekli kopya haris halini kısıtlamalar gefirmistir- Aynna 4J'evkıt                                              objektif clffl 110, 122) 
  tanatından verilen pasaporliar, kamu lasuluslaından wısrıa özel gaiplardan alinanlisanslar, 
  kimlik kardan, geçiş we yamak klip:41am gibi ki pc,nlıar da dahil olmak iizonsr her bir bilet                                          Objektif kapağı kapalı
  kopyalama ve in5prodi:ıkeiyon yasağı konueudur,
• Telif Haklanne Uygun' uk
  Kitap. rnfizık. &seri, rErskv, ahşap baskı, harita, çizim. filin va kiltıtrar gibi teli baba sakiı 
  yaratıcı çalışmaların kopyalanma-s •~,ra ri5prodkıksiyonu uiusal ve uluslararası lialtf halde                         Salkimer lambası (IE 26) 
  yasaları ile laırunur, 9u anioll yasal olmayan kopyaler yapmak için kullannrırayın veya                            AF asist lambası (IN 25, 1 0(1)
  telif hakkı yas anne Anemeyln.

                                                                       eşirrılik AC adaplörü güç 
Veri depolama Clhaziannıe Temizlenmesi                                                   kabkısu konektörü (kapaüln 
Resliniarlh sllinmest yaya bellok kanları veya dahili makina bellegl gitri veri depolama                          altında) 111 147)
cihazlarının kırmallanmasinin «Amili resim verlani 'tamamen slimed101n1 unutmaym. 
resimleri-I 0E14-Em fiCEİIİ olarak mevcut olan bir yazılım kullşnarşk gen kazsrolması mümkündür, 
bu da kişissi resim varisinin potansiyel olarak k,i niyeiii kuiranu-nrna neden olur_ Bu tip 
         saptanması kullanıcınaı saeurniulugu altındadır_ Erir veri depolama cihszpnı 
elden Oanrken veya başkasına devrederken, silme yazılımı kullanarak )bin verly1 sINn, 
Veya cihazı farrnatlayin ve daha asma 5zel bilgi içermeyen resimlerle. tamamen doldurun 
Eırnağin, baş •gökyZızü fotoğrafları). Ayrıca açılış ekran' için -seçilmiş tüm resimleri da
dag tIr•illgınlzden emir' olun 93). Veri depolama cinazierın 'fiziksel akarak yok adaiken                Makine Askisinın Takılması
hasara veya yaralaniriaya miden olmamasına dIkkat etillMers/lf.
                                             3              4