Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

(2) Balam, Onarım Ve Kullammda Uyulması Gereken Kurallar

Buradaki bilgiler, -yaınlanınadan önce -`_q[ZON tarafuıdan konuyla ilgili edinilen deneyim ve 
bilgiye dayanmaktadır.
NİKON bu bilgileri haber vermeksizin dekiştiı-me hakkım saldı tutar ve bu bilgilere ilişkin açık 
veya dolaylı bir garanti vermemektedir. Kayıp veya zarara NIKON tarafından yapılan ihmal veya 
başka bir hata neden olsa bile, NİKON, bu bilgilerin kullatumından kaynaklanan dolaylı ya da özel 
hasarlar da dahil olmak üzere hiçbir kayıp ve hasardan sorumlu tutalamaz Bu cihaz elektrostatik 
de şarjdan zarar görebilecek parçalar ve birimler içermektedir. Hasar oluşmasdm önlemek için tüm 
servis prosedürleri sırasında dikkatli olun.

* NIKON tarafından önerilmeyen aksesuaılarm kullaılilması yangına, elektrik çarpması/la 
  veya yara lanmalara neden olabilir.
• Sadece alının suurlayıcı anakarta sahip USB onaylı bir bilgisayar kullanın. Sorulannız için 
  bilgisa~ fireticisine ba5vunıa
• Fili uzaktan kunıandadan çıkamıadan önce sopmasim bekleyin; sıcak olabilir.
• Fil üreticisi tarafından verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun_
• Patlama riskini önlemek için sadece bu ürün için onaylanmış pilleri kullanın_
• Filleri çoculdann erişemeyeceği yerlerde muhafaza edin.
İ Fillerin, madeni paralar dahil metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, 
  piller kısa devre yapabilir, boşalabilir, ısmabilir veya sızuıtı yapabilir.
• Filleri soktileyin. ters takına)In veya sıvı, nem, ateş ya da aşırı sıcaklıklara maruz bm-ıkrnayın
# "Unlu uzun süre kullamlnıayacaksa, pili çıkarın Fil sıvısıtun ürünün içine akması durumunda. 
  NIKON müşteri desteğini arayuı
• Fil sivısuun cilriiiıi7e temas etmesi clunununda, derhal suyla yıkaym ve bir sa:31k uzmanına 
  başvuran_ Sağlıkla ilgili ek bilgiler için yerel NIKON müşteri desteğini arayın.
• Filleri. yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edin. Şarj edilemeyen pilleri 
  şan etmeye çalışmayla
• Fil üreticisi tarafından verilen tüm uyan ve talimatları okuyan ve bunlara uyun.