Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 20. sayfa 20 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 21. sayfa 21 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 22. sayfa 22 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 23. sayfa 23 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 24. sayfa 24 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 25. sayfa 25 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 26. sayfa 26 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 27. sayfa 27 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 28. sayfa 28 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 29. sayfa 29 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 30. sayfa 30 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 31. sayfa 31 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX L110 32. sayfa 32


Nikon COOLPİX L110 Digital Fotoğraf Makinası

                                        Filleri takın

•  PIllerin CleftEştirilniesi
                                                                 Makine ilk olarak açıldığında bir dil SeÇirrii penceresi gı5nintülenetaktrr,
Fikri çıkanp, lakinadan ISnoti makıneylkapalın ve açık lambası va okranin kapandığı nden 

emin şlwn.


M Piller Ite ilgili Ek önlemler                                              I 1 Makinayi açın,


• Bu kitappğın    ve 110. serıştalannd:Eıkiı uyan va önlemleri okuyup ve ~ayın.                          • Nik ~am (yeşil) bir an için ya naaak va ekran 

• Yeni ve auki pOları- veya demek tipteki Y9 rnarkaı;Laki Olan kanştirrnayin.                              u9ıbrudzur.
• Aşağıdaki arizalara sahip olan pllıer kukanıiıama.72                                                                       01) ımıııı«


                                  9                                                                           •


                                  ▪     .111.kj
Düz negalrf terrninalb     Yalıtımı negatif terminalln     Soyulmuş piller        Jw                  A.-... A:L.... A:11         o-1,JAN N 
                                                                 Em MI L.11.1 124/111211 WIPP ~IMF'. IYI' ı N.A-OPLULa .1/4.11Abrı
Filler             alrafındaki alanı kapiamayen 
                                                                        1 veya 11,- seçeneklerin) seçin ve
                ptiler

                                                                   #81 düğrnesine basın.

•  Pir Tipi                                                             • çoıdu a5rnenın kullanımı ile ilgili bılCli Için, 'Orlıdu 

 performansıni arttırmak 'kin, ayet trıenüsDntle., rnallifıeye alklın Olarak 'takılmış piti liplril                   Dürne'r bölümüne bakın 013
seçim Varseryılan ayar &arka birlikte eatın alınan tdptetd pildlr, Makinenizi Avrupa'dan satın

elçi 'pan ız  pillar alkalinuni, ayarı [Alkan-lel olarak de§işdrin, Başka tlpte bir makine

luılilanıklığıeda. maklnays :açın ve ayan tleıiirin  11:16)_
                                                                 3 [Yes] ssçeneğini seçmek için A veya V 

▪  Alkalin Plller                                                          düğrneshıe ve sonra :_rıi clüğirnesine besin.
PrIcalin pdllan perfoırrnanraı, imalatçıya bağlı alarak büyük 451çEide    Güyanilir bır
                                                                   • 1ND] Geç_ârsi seçilirse, tayini ve saat 
marka sesin.
                                                                     ayarlanmayacaktıi.

   AtternatIF Güç kaynakları

Makınaılı unrıı süreler bur tıoyurlt9 sürekli açak tutmak için, EH-05A AC adaptöT kullanın (115 

1071. Hiçbir kOşulda, başka bir filarkfl veya rrıadvır AC adopKiKı kullaromayon, 

Aksi takdirde açın ısı nmaya yaıya makinenizda hasara neden eiabilir.
                                                                 4 ıor citigrnesina basın,                     Iv rUna zam
                                                                   • 11-1nrrıoı 1lrria mnal /Ev zaman dliUrn13 rıelnüsü    11•111111M1111
▪  Çekim hillodunda Güç tasarruf Fonksiyonu

Beş saniye stireyle h artıaısıgi bir iglarn gerçekleutirilmezae, pıl o.arfiyaıı ni aza:il:atak üzere                   görünıtülenır.

ekran kararır. klakirlenkldüğtrıalari.rdenı herhangi birini kullanmak. ekran' aktive eder. On 

beş saniye içinde herhangi bk işlem gencekıeştirlknezse, ekran kapau-ar Vıti açık t1615rneal 

yanıp sner_ Bır on beş saniye daha herhangi bir işlıarnıgetçekleşlirilmuse, makine ştanctly 

raccluı. geçer. Dola sonraki ûç dakikadan ann ra, makine elomali k olarak ırapanauaktir 
                                                                 E! Yaz Saati Uygulaması
OT 101].
                                                                 Yaz saati ırygıulamasr etkin Ise, zaman dilimi manüslinden Paylight saving] (Yaz SHALI 

                                                                 uygulaması) seçeneğin-1 egı n va 'tarihi ayarlayın.

                                                                 1 paylIghtSaving] (Yaz saati uygulaması') seçimi yapmak için çaIrlu deığınayl kullanarak 

                                                                    BeçfinsğlrA basın.

                                                                  YEIZ s-aali uygulamasını etkinlagirrnak    dıtYğrrıesIne başin

                                                                    dCkğrneşi yaz-saat uygulaması opsiyonunun açılıp kapatılmasını sağlar_

                                                                 2 Adım S'e geçmek için ince ■ düğınesine an:iiınan ► clOğrnasina basın.

                                                                 yag wati uygulama& surie ardiğ■nde. ayar ınitnünrrıdeki 'Datil (Tarih) nıenüşk-ınde11945poyftg~al 

                                                                 otu sBai uypulamatı)seçeneğini kapatri. Mobilo saati ~tank olarak bir saat Qeri14.erlanır.

                                                fi             12