Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

(3) Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 Urunuıı taşlama sırasında kesinlikle rutubetlirsıcak,soğtıktozlo ortamlardan konulmak 
amacıyla ana dış kı.ıtusundmı ürünü dışanya çdcarmaymiz."0"riinün k-utusonun üstüne hiçbir yük 
koyanaybuz.CTüneş yağı gibi kimyasal maddelerin boyah yilzeylere temas etmesini 
engelleyinnaha fazla bilgi için bir NİKON ürünleri satış noktasına baş-varımeillazınızın 
bertarafi ve geri clönüştimil hald-anda daha fazla bilgi için yetkili yerel merci lere başvonıtı.

(4) Kullanım Sırasında İnsan Veya Ceyre Sakrına Tehlikeli Veva Zararlı Olabilecek 
  Durumlara Ilişkin Uyarılar 

  DİKKAT: ÖNE:1§11.1 GNINLİK TXIINIATLARI

  Bu tinanü söknıeyin, ürünün içinde kullama tarafından onanlabilecek hiçbir parça 
  bulunmamaktadır. Servis işlemleri için yetkili servis personeline başvuran. Bu ürünü sıvıya, neme 
  vey-a aşırı sıcaklıklara maruz bralctuaym. Kumandaların, a-yarlann veya prosedürlerin burada 
  tanwılanandan başka amaçlarla kullanılması, elektrik çarpnıanna ve/veya elekb-iksel veya mekanik 
  tehlikelerin doğmasına neden olabilir. NIKON AC adaptürler ve pil şaij cihazları. sadece kapalı 
  alanda kullanılmak üzere tasalannuştr. Kumandalann, ayarlann veya prosedıderin burada 
  tanwılanandan başka amaçlarla kullanılması, elektrik çarpnıanna ve/veya elekb-iksel veya mekanik 
  tehlikelerin doğmasına neden olabilir. LCD ekran kırılırsa, cama veya sıvıya dokanmayın. NIKON 
  müşteri desteğine başvurun

(5) Kullanım Hatalarına Ilişkin Bilgiler

Bu garanti, nakliyat veya kaza, ürün üzerinde degişiklik, modifıkasyon yapılması, yetkisiz kişilerce servis 
işlemi -yapılması ürünün kötü kullanılması, uylunkız aksesuarlar veya elclentilerle birlikte kullanılması. 
NIKON tarafından verilen kullanmi bakım veya yeniden arabalajlama talimatlanna uyulmaması. NIKON 
tarafından sağlanan parçaların (adaptürler veya kablolar gibi) kullanılma-ma sı sonucu meydana gelen hasara 
baglı anzalan veya garanti süresinin sonunda bulunulan talepleri kapsanaz. NIKON, bu ürilnle ilgili olarak 
başka açık ya da 21111fli hiçbir garanti vermez ve satılabilirlik ve belli bir amaca uyguıllukla ilgili 2.1111fli 
garantileri reddeder. Onarım, degiştinne veya satın alırken üdediginiz ücretin iade edilmesi. NIKON'in 
yegane yükümlülüğüdür. -NIKON, nedeni ne olursa olsun, bu ürünün satın alınması, satılması veya 
kullanılmasından kaynaklanan hiçbir özel, dolaylı veya tesadilfi zarardan ötürü sorumlu tutulanıaz. Nedeni 
ne olursa olsun, her türlü özel, dolaylı veya tesadüfi Zaaf (gelir veya kar kaybı. kullanılma:mı süresi 
maliyederı. ekipman kullanım kaybı, yedek ekipman, tesis veya servis maliyeti veya finin'iln satın 
ahranası, kullanılması veya anzalannıasından kaynaklanan bu tür hasarlar için müşterilerinizin talepleri 
dahil ancak bunlarla sınırlı değildir), veya herhangi bir yazılı veya zımni garantinin ihlaliyle ilgili 
yükümlülükler işbu açıklamayla açıkça reddedilir.