Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası COOLPİX S8000 19. sayfa 19


Nikon COOLPİX S8000 Digital Fotoğraf Makinası

(2) Bakım, Onarım Ve Kullammda Uyulması Gereken Kurallar

Buradaki bilgiler, -yaınlanınadan önce NIKON tarafuıdan konuyla ilgili edinilen deneyim ve 
bilgiye dayanmaktadır.
NİKON bu bilgileri haber vermeksizin dekiştiı-me hakkım saldı tutar ve bu bilgilere ilişkin açık 
veya dolaylı bir garanti vermemektedir. Kayıp veya zarara NIKON tarafından yapılan ihrıl veya 
başka bir hata neden olsa bile, NIKON, bu bilgilerin kullatumından kaynaklanan dolaylı ya da özel 
hasarlar da dahil olmak üzere hiçbir kayıp ve hasardan sorumlu tutalamaz Bu cihaz elektrostatik 
de şarjdan zarar görebilecek parçalar ve birimler içermektedir. Hasar oluşmasdm önlemek için tüm 
servis prosedürleri sırasında dikkatli olun.

* NIKON tarafından önerilmeyen aksesuaılarm kullaılilması yangına, elektrik çarpması/la 
  veya yara lanmalara neden olabilir.
• Sadece alının suurlayıcı anakarta sahip USB onaylı bir bilgisayar kullanın. Sorulannız için 
  bilgisa~ fireticisine ba5vunıa
• Fili uzaktan kunıandadan çıkamıadan önce sopmasim bekleyin; sıcak olabilir.
• Fil üreticisi tarafından verilen tüm uyarı ve talimatlara uyun_
• Patlama riskini önlemek için sadece bu ürün için onaylanmış pilleri kullanın_
• Filleri çoculdann erişemeyeceki yerlerde muhafaza edin.
İ Fillerin, madeni paralar dahil metal nesnelerle temas etmesine izin vermeyin. Aksi takdirde, 
  piller kısa devre yapabilir, boşalabiln, ısmabilir veya sızuıtı yapabilir.
• Filleri soktileyin. ters takına)In veya sıvı, nem, ateş ya da aşırı sıcaklıklara maruz bm-ıkrnayın
# "Unlu uzan süre kullamlnıayacaksa, pili çıkarın Fil sıvısıtun ürünün içine akması durumunda. 
  NIKON müşteri desteğini arayuı
• Fil sıvısıııın cilriiiıi7e temas etmesi clunununda, derhal suyla yıkayın ve bir sa:31k uzmanına 
  başvuran_ Sağlıkla ilgili ek bilgiler için yerel NIKON müşteri desteğini arayın.
• Filleri, yerel ve ulusal yönetmeliklere uygun biçimde bertaraf edin. Şarj edilemeyen pilleri 
  şan j etmeye çalışmayla
• Fil üreticisi tarafından verilen tüm uyan ve talimatları okuyan ve bunlara uyun.