Vestel Solo Fırın SEF 8312B 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın SEF 8312B 56. sayfa 56


Vestel SEF 8312B Solo Fırın

 
GARANTİ ŞARTLARI 
1. Garanti süresi malın teslim tarihinden itibaren 2 gıltlr. 
2. Malın bütün parçaları dahil olmak üıere lamamı firmamız 
kapsamındadır, 
3. Malın garapti süresı içerisinde arızalanması 
tamirde geçen süre garanti süresine ekleniL Yalın tamır 
süresi en tazi 20 iş gürüdür, Bu süre mala ilişkir arızanın 
servis istasvanurıa, servis istaswnıırurı olmaması durumunda, 
malın satıcısı. bayii, acentası. temsilciliği, ithalatçısı 
üreticisinden birisine bildirim tarihinden itibaren başlar. Malın 
arızasının, 10 iş günü içinde giderilmemesi halinde; üretici 
ithalatçı, milli tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özellikZere 
sahil) başka bir rrldlğ tüketiliniıı kullanımına tahsis etmek 
zorundadır. 
4. Malın garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçi ik, gerekse 
montaj hatiarındarı dolay; halinde, işçi!ik 
değiştirilen parça bedeli ya da herhangi bir ad 
altında hiçbir (xyet edilmeksizin tamiri 
5. Tüketicinın tamir hakkını rağmen malın: 
a) Garanti süresi içinde tekrar arııalanması, 
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması 
c) Tamirini: mümkün olmadığıntn, vetkili servis istasyonu, 
satırı, üretici ithalatçı tarafından bir raporla 
belirlenmesi, durumlarında: tüketici malın bedel iadesini, 
oranında bedel indirimi"i malın aşıvsız misli 
değiştirilmes$ni satıatan talep edebilin Satıcı, tüketicinin 
talebini reddedemez. Ru talebin gerine getirilmemesi 
durumunda salıcı, üretici ve ithaşatçı müteselsilen 
Wumllldur. 
6. Malın kıllanma kılavuzunda ver alan hususlara aykırı 
ku larılITdşından kaynaklanan garanti kapsam 
dışındadır. 
(O Zorlu Holding kuruluşudur. 

7. Garanti belgesi ile ilgili olarak çıkabilecek sorunlar için T.C. 
Gümrük ve Ticaret Bakarlağı Tüketi:$nin Korunması ve Piyasa 
Gözetimi Genel Müdürlüğü'ne başvurulabilir. 
GARANTİ YÜKÜMLÜLÜĞÜ - MÜŞTERİNİN DİKKAT ETMESİ 
GEREKEN HUSUSLAR 
1. 6arantİ Belgesi üyelinde orijinal seri numarasında 
tahrifat yapıldığı tıallerdp garanti geçersizdir, 
2. Garanti Vükümlülüğünün olabilmesi içir, yetkili 
personelinden ya da yetkili servislerinden başka hiçbir 
kimsenin, hiçbir şekilde cihazın tamir ve tadiline müdahale 
etmemesi gerekmektedir. 
3. Arızalı cihazın tamir verini (cihazın kullanıldığı ger veya servis 
atölyesi) ve şeklini yetkili servis belirler. 
4 Aşağıda açıklanan koşullarda arızalı cihaz garanti kapsamına 
gırmez: 
a) ti)aza bağlanan dış donanımdan (regülatör, kesintisiz güç 
kaynağı vb.) kaynaklanan arızalar, 
b) Anormal a,'01taj düşüklüğü lâllallğından, hatalı 
elektrik tesisatından, cihazın etiketinde belirtilenden farklı 
bir şebeke gerilimine oluşan 
t) sonraki nakiller ve verleştirme sonucu 
(düşme, aşırı sarsı me, darbe vsj oluşabı@rek arızalar, 
d) (ifrazın kullanım hatalarından meydana gelen dış ve iç 
yüzeylerdeki bozulma, çizilme, kırt malar ve arızalar, 
e) Doğa Dlavlarının (yıldırım, sel, su baskını, deprem, vargın 
vs.) vol açacağı arızalar. 
BU gibi dcrumlarda arızalı cihaz, VESTEL yetkili uzmanlar' 
taratırdan tamir edilecek, standart tamir [kreti alınacaktır. 
Garanti Belgesi'nin tekemmül ettirilerek tüketiciye verilmesi 
sorumluluğu tüketicinin malı satın aldığı vetkt i satıcı, 
acente da temsilciliklere dittir, Garanti Belgesi, satın alınan 

mala ilişkin faturanın tarihi ve sayısı ile seri numarasın; içermek 
torundadır. 
MÜŞTERİ'NİN SEÇİMLİK HAKLARI 
Müşteri: malın 6502 Tüketicinin Korunması Hakkinde Kanun 
hükümleri ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda, 
daha sonra çıkmış olsa bile, müşteriye teslim 
tarihinden İtibaren iki yıllık süresi içinde; 
I. Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden 
dönme, 
Z. Satılanı alıkoyup oranında sat$ş bedelinden indirim isteme, 
seçimlik haklarından birini Satıcıya karşı: 
3. Aşırı bir masat gerektirmeûiği takdirde, bütü[l mısraları 
satıcıva ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, 
4. imkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini 
isteme, seçimlik fidkiaıından birini ise Satıcıya, 
ilheŞdtÇIVd karşı kullanılabilir, 
Ücretsiz cnarım veya ayıpsız misli İle değiştirilmesinin salttı 
için güçlükleri beraberinde getirecek olması hâlinde 
tüketti, 5jlleşmeden dönme oranında bedelden 
indirim haklarından birıni kullanabilir, 
Müşteri: şikâyet ve itirazları konusundaki başvurularını Tüketici 
Mahkemelerine ve Tüketiri Hakem Heyetlerine vapabilir. 
VESTEL