Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

SORUN BULMA
laıtrna  ilBiIiIitalirn.stlar yalnız "ISITMA VE SOGUTMA MODELI- (Ters Dangilı} için geçerlidA.


                                                            Bakımı 
               Belirti                  Kontrol edilecek ağele-r             say/a


 BIR KEZ DAHA   Hiç çalışmryor        • Devre kesici kapatıldı mı?

 KONTROL                    • Bir elsktrRi kesintisi ıni oldu?                    —
   EDIN                   • Bir sigorta ya da otomatik şafter mi am?                        • Zamanla/mı çalışıyor mu?                       5 İh 7         So5ırirna (ya da. *1 sı1rna:1 • Hava filtresi kirli rrP

         peFformansı kOtrf:      • Klirranın 4 rş garasi ya da çıkış ağzı tıkalı mı?

                        • Oda 9K aldığı kterrricstali ayannı duğm yaptınız mı? 

                        ii Açık pencere ya da kapı ini var?

                        • Soğtarra. yapılırken. parlak prneş ışığı girmsine izi' veren birrencere —

                          mi var? ;Pardeleri kapalın.)

                        • Soğutma çalışması sırasında (dada ısılıcı ve bilgisayarlar mı var ya 
                          da odada pck sayıda insan mı var?                        • Birim SESSIZ çalışma moduna mı aysdanmış?                —Bu orardlerin sıdından sonu devarn ediyorsa veya yanık kokusu alryoreanız, çalışmayı hemen durdurun. güç kaynağını aryınn ve 

yendi servis personaline başuurun.


KULLANMA iP UÇLARI
kuma e) ile ilgili ualimerıler yalnız "ISITMA VE SOUTMA. MODEL- (Ters Da nErı-ı kin geçerlidir_
 tlartma Performansı                         Düşük Ortam Soğuhnaaı• 161 pompanı ilkesine Tire çalışan bu krem. dış mskandaki     • Dış sıcaklık düştrığnı zaman, dış aniiiınkifarılsun Ooştık 

 havadan isryı soiğunrr ve bu ısıyil ip mekana    Bffia      Hıza geçebilir veya fanlann biri Eıra ma duratHk.

 bağlı olarak. dış rn eksin hava iı~ ığı doştoğo Leman çalışma 

 Feriorrnansı azalır. Isrima perfumansmın yatersizcidujaw
                                    • Sıcak çalı şlırrna
         klimayı bir başka ısrtıoı ile tirikte kulluırnanızı 

 :havaya ederiz.
                                  Isıtrna işlemi başladığı zaman. iç Mile soğuk hava pirişiıi 
• Isı pompalı kJiniJı. hava.yı odanın her yerinde dziaşluarak    engeller.

 oismızın tOrnErın butu. bu nedenle kJimanın lk çalışmasından   ıç anite bini, ısı eşangra ayarla= sıdaldığıaerişkıcaye kadar 

 sena odanın ısınması in belki lirr zaman 9eçanasi gerekatir.   çalışmaz veya çok dOşCik hızla çalışır.
 4-1c ve Dış Sıcaklık Yüksek Olduğunda                EKONOMIK ÇALIŞT1RMA Hakkında• Iç ve dış sıcaklıklar ısıtma modurnrı kullanımı sınasında     Maksimun çıkışta, EKONOMIK ÇALIŞTIRMA sa.juIrra veya 

 yoliask clikı~,. dış crıManin lanı bazen durabilir        rulrna kin normal ' fena çalışmasının :yaklaşık % iclidir. 

                                  Soğutma modu sıra.sında EKONOMIK ÇALIŞTIRMA 
 Fan hızı: OTOMATIK                        uygulandığında_ nern piderne autenlır. Bu fonksiyon Ozellilde 
                                  odadaki nemi oda sıcakiığını anernli alçrıde düşfirmaden 

 Isıima:  Iç Orikaden gelen havanın sıcaklığı (faşr2k oldujımda,  gidermek istedinnizde çin& işe yarar.
      fanın çalışması durur veya çok düşr:lk hula çalışır.   EKONOMIK ÇALIŞTIBMA sırasında, 1e unastert ayarı, en 
 Soğutma: Oda sıcaklığı ayarlanim sıcaldığa yaklaştıkça, [an    ekcoxeik ç-al*ırrna i;iı Gereksiz saulina VB ısrtrnayıenlemnk 
      hızı da. yavaşlar.                    amacıyla. Eıcald@a g2fs olma& olarak der.
 Kurutma: Fan bazen açar hazan kapar, açık durumda (kluğuı     • Oda ekorıcınık çalıvırma sınusında scğt.rıukrurforsa (veya 
                                    ısrtılmıyorsa) normal çaiştırmayı seçiı.
      zaman ise daşük [arı hızında çalışır.
                                  • OTOMATIK Makkıki izleme sıkeEi eenasrıda,klma çekmesi 
                                    ECONPOMY dağ rrFE■sire basılarak EKOMDMIK ÇAL IŞTIRMA 
 'FıllIkrOlufiglsayar-Kontroll ü Otomatik               sı.pi 15 e be. EKONOMIK ÇALIŞTIFtrilAya geçrneL

 Buz lÇözücü


                                    ikili Uzaktan Kurnandalar (isteğe bağlı)
• DeşEk dış Sicaltlık yEkse nem şartları altarKla luirrıa modınıı 

 kullanırken, dış Onitade çalışma performansı dOŞOŞO ile      En fazla iki uz&tan kurnandaya liner ek uzaktan kurranda 
 SIXII/Olikae9.1{ bir buzlanrrı.e meydana gaistdir.        ilave 'edilebilir. Bu uzaktan kum:inci:ların herhand biri klima 
 Bu trır performans d EışüşOnD anlemek için, bu rınite bir     cihazına kurnarida edebılr. Ancak, zamanlayscı f(ol:risigonlanna 

 Mikrobilgisayarkontrall0 Buz Çeizrio0 fonksiyonu ile       ek (kala) Oniteden kuma edilarnez.

 donatkruşlır. Buz panne çaurimi sırasında, iç ları kapanacak

 ve uzaktan kurnandada     gEisterikauktir.Klirnanmteltrar.        Kontrolü
 çalışması 4 ila 15 daldka arasında stireceldr.

                                  Bir ade1 ımaktan kurnanda ile 16 ade1 klima cihazına kadar 

                                  kurnanda almak mümlinnınl]r.

                                  Bu klima aluzlannin ternd aynı ayarlarla çalışmaya başlar.