Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

ÇALIŞTIRMA
 Çocuk kindi lipiavI   DIEJnLk       DA

                      Çocuk IıiEdi içlee iri eil•ıleşarmak ve -uzaktan kurnandadalti 
             LIM Cig      tüm. drıpmeleri kilitlemek içilıG13N (DAILY) (GÜN SONU {-BAY             G-rı
                      OFF] &Iğnesi va AYAR (SET) dürnesine en az 2 saraye 

                      aureyle aynı anda basın. Çocuk kilui işleviıi dama dışı 
   1=I                  bırakmak kal di:Irnelere en az 2 Saniye Efireyle tekrar başın. 

   TIME 3E_ElE    TIk ER SET     Çocuk kilidi işlevi etkinleşiirildkıinde, ei:= işareti 
                      ga~101enir. Çocuk kihdi sırasında herhangi bir dOğrrıera

                      baaılırsa C L 95:Erte gesi ve        yanıp saner.ZAMANLAYICI TIMER) IŞLEVLER
 01.0     KAPAU (OFF) zaman layıcısh (Bkı. sayfa 5.)-
        Bu zamanlara işlevini kknaılın çalışmasını kudunnakıçın kvilanın. Zarnanlayia çalışırve ayarlanan saat geçildiğincle 

        klima durur. Zamanlara en hızla 24 saat anceden ayarlanabilir.        AÇIK (ON) ranıanlayleısı (51a. sayfa 5.)
 io 11    Bı... zamanlara işleviıi klirranın çalışmasını başlaarnak in luianın. Zamanlara çalışır ve ayarlanan saat gealdiğincle 

        klima çalışmaya başlar. Zamanlara en lazla 24 E-Eıal andaden ayarlanabilir_        HAF'rA.LIK (WFEKLY) zaman laylcısı (Bluz. sayfa S.)

        Halkını:L her günü -çin çalışma zamanlarını ayarlamak üzere bu zamanlara                kullann.

        Gelecak haftada aeçiii ur gün içiı zamanlı paliştımıar kapatmak için DON SONU (DAy OFF) ayannı kanın.

        Tam günler birlikte ayarkınatözığinden, zamanlaykıayarlannı tüm günler için 1€4marlaınak amacıyla haftalık zarnanlayıcı

        kullanı   ir. MI Sıcaklık GERl AYAR (SET BACK) zarnarilayıcısı (Bkz. sayfa 8.)

        1-...ı'.-dnın her 1:4r gri° için ayarLanan çakısı-na zarnaniarındaiti aıGsitl ayarını de4işıfırrnak kin bu zamanlar/nı işlevini 

        kullanın_
        Bu işiev ker zarrianiara ayarianyla Lirlikte kullanılabilir


ACIK/KAPALI (ON1OFF) ZAMANLAYICISI
 041KJI JIPAIJ (011110fF) zıonınlayıelıalın ayarlanması


        -1151ZR Wİ:E 
                                                K .2
  1               AÇIK 1:111). 2Arnanikyıcmını ya da.
                                                                      Ghr
                  KAPALI (OFF) zarnanlayıcıaırsı 

                  seçmek için zarnanlayıcı modu 

                  dagme-sine basın.                  (1 ila 24 saat arasincla I     orak E saat ipin ayarlanan

                                                              KAPALI (OFF) zarnarılarası

               elıı. ı0     13 :11      1C, 7        Zamanı ayarlamak kin zaman ayan darnıslerine ham. 

      NON       OFF        ON WEEKLY        1     Zaman a.yarlandıkian sonra, zamanlayıeı otomatik olarak 

       YDksTop T1MER         Tl        TIMER         çalışmaya başlar.
   r                                       Zaman' ay ıcı ekran ı nda güsierilen KAPAL I { O F F) 

                                          zamayıcısııınçalırıaaıiçinayransre, zaman geçtikçe 
                                          azalır. •  Iptal etmek iç in


      711..,FR FTE     •  ZEımanlarykı mcdıfflu iptal etmek için SIL (DELETE) dagrnagine basın.
                 •  Zaınardaym madu, zamanlara modu dagrrıesi kullanılarak zamanlayıcı rnodunun deşitlıimaeiIe 

                   de ipıal