Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 1. sayfa 1 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 2. sayfa 2 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 3. sayfa 3 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 4. sayfa 4 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 5. sayfa 5 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 6. sayfa 6 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 7. sayfa 7 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 8. sayfa 8 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 9. sayfa 9 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 10. sayfa 10 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 11. sayfa 11 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 12. sayfa 12 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 13. sayfa 13 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 14. sayfa 14 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 15. sayfa 15 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 16. sayfa 16 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 17. sayfa 17 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 18. sayfa 18 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 19. sayfa 19 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 20. sayfa 20 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 21. sayfa 21 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 22. sayfa 22 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 23. sayfa 23 Sanyo Klima SPW-CR1404GDZH8B 24. sayfa 24


Sanyo SPW-CR1404GDZH8B Klima

SORUN BULMA
Imam    İle ilgili talimatlar yalnız "ISITMA VE 5.0tftrillA MODELI' (Tere Clangik ipin geçerlidir.


                Arıza durımunda ;yanık kokusu, vb.), çalışmayı hemen durdurun, elektrik sigartaanı kapaın ve yetkili

       UYARII       sarris peraortalkıe danışın.

                Efrinin elektrit d'iğmesinin yanıtı kapatılması tkrinin gaıçIesyneğrğla hağhurasını tam olarak ıııez. 
                Elektriği tamamen k.apsnrnasrıı sağlamak için elektrik sigartasını kapartığınızdan mutlaka emin cian_SEIrlfiEl çağırmadan Onca aşağıdaki kontrolleri yapın:


                                                               Elakınız 
               Belirti                       Sorun                   stayla


          Hemen: çalsşmıyor       • Birim durdurulup ardından hemen yeniden çalıştınlırsa. sigorta 
                           almasını anlamak kan komprsaer yaldaşık 3 dala çalışmar_

                         4D Elektrik dOğrnesi kapatılıp açıldığında, bira:nin bu silrede gıdışınasaıı —
                           edeyim koruma devresi yaklaşık 3 dakika çalışır.


          Soralia duyıtuyar.      O Çalışırken va Liim d ırdurulduktan hemen scurs_ Liman rı Lorulannda 

                           akan suyırı sesi duip.ılabilir. Ayrıca_ çalışmaya başlamasının ardından
                           2 – 3 dakikalık  eLourıca gOrültaı dryulstaTr (sınğubJCU avının akı?

                                                                —
                         O ÇEdIŞITLEt ara-aında hafrf Lif gıcırtı durisLiir Bu, sıcaklık değşakce 

                           On kapağın çok küçük Cipaberde ganleşrnesi ya da daralrnasının 
                           sonucu:kr.


                         *ıllı 'sıtma çalışmasında JILIK6 sırada bir cimri' sasiduriabilir_       13
                           Bu sese Otomatik Buz Çozrra işlemi neden dur.


          Kckular            • lç mekan Liraya biraz koku çaksusbiir. Bu koku. klimanın cdadaki      _
                           kalaılan {rnotılya,taraM, vid almasının sonırcudur.


          Çiğ ya da butuu 0.rycr:    • B.c~a ya da kimırana çalışmaaı sınısaıda. İQ mekan Lirininin hafrf 
                           : r giğı çıkarttığı ŞELdilebihr Elu_ ',kısa-dm çikan havann ada havasını  _

                           : ritmi bira sagutrnasın sonucunda yağtrılaşrna ve çiğ chışmasına 
                           oağlıdır.


                         ' • laarra çalışması E ıfa21ncla Obsınati Buz ÇOzroıs işlemi yapılı rlçan birim 
                           geçici EiEurak ;4,15 dalnlia aras ida) dunn. OtErnatik Buz Çözme işlemi  13

                           esnasında uzalçtan kurnanda ekranında gosteffir.          Hava akışı gi; zayıf ya da  'e Işitme çalışması başladığında, k parçalarwt ısınmasına izin verrnsk 
          duruyor             kere varrlilatem hızı geçici alarak pci; d1şeıktOr.

                         *ilı Isıtrna gelıgnae4 sırasında, ada sıcaklığı terrnastat ayannın üzerine   _

                           çakarsa. dış rnskan birini dururve iç mekan Liriri çok düşOk ventilatOr 
                           hızında çalışır. Odayı deha fazla ısarnak iaterseniz, termostalı daha 
                           ynk:sağs. ayarlaym.                         *9 Isarna çalışması al rasaıda CS:maili. Buz Çözme işlemi yapılırken birim 

                           geçici olarak (4-15 dakiça arasında) durır. Ctomati; Buz Ç kı-ria işlemi  13

                           esnasında uzalden larnanda ekranında Sra Tateria


                         • Kunırna çalışması sırasında ya da Lirim odanın sıcaklığını iztarken    —
                           vantiator çok daşcrk hızda çalışatilr.


                         • SESSIZ çalışma s.ırasıncla, trantiatOr çok düşük hızda çalışır.      —


                         • OTOMATIK izleme çalışması sırasında ventilerar ç.-.-   .JE şok 1-szda  _

                           çalışır.


          Dış mekan birini su      '9 Isıtrrıa çalışması sı rası nde_ 01cmalik Buz Çkrne işlemi yapılırken diş  13
          çikartrycr.           mekan birirrıinden su çıkabilir.


          FILTER (FILTRE) akran     ılı Fittreyi tarrrizleyin. Deha sonra FUER aliranis kaprıtın.

          yanıp seller                                               9, 11

          Uzaktan laimanda       • Oda sıcaklığı algılayıciı anzah olabilir. Bunun için kifen yeOdli serris 

          (Venni:Iski In El        personeline damarı.                            —

          algılayrıs yanıp attıtOya: