Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 1. sayfa 1 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 2. sayfa 2 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 3. sayfa 3 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 4. sayfa 4 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 5. sayfa 5 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 6. sayfa 6 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 7. sayfa 7 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 8. sayfa 8 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 9. sayfa 9 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 10. sayfa 10 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 11. sayfa 11 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 12. sayfa 12 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 13. sayfa 13 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 14. sayfa 14 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 15. sayfa 15 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 16. sayfa 16 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 17. sayfa 17 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 18. sayfa 18 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 19. sayfa 19 Nikon Digital Fotoğraf Makinası D3000 18 55 20. sayfa 20


Nikon D3000 18 55 Digital Fotoğraf Makinası

(3) Taşıma Ve Nakliye Sırasında Dikkat Edilecek Hususlar

 Üniniiu taşlama sırasında kesinlikle nıtubetli:sıcak,sağuktozlo ortamlardan konulmak 
amacıyla ana dış kı.ıtusundmı ürünü dışanya çdcarıiaaywrz."0"ninün k-utusonun üstüne hiçbir yük 
koymayuuz.Gizrıeş yağı gibi kimyasal maddelerin boyah yilzeylere temas etmesini 
engelleyinnaha fazla bilgi için bir NİKON ürünleri satış noktasına baş-varımeillazınızın 
bertarafi ve geri clönüştimil hald-anda daha fazla bilgi için yetkili yerel merci lere başvonıtı.

(4) Kullanım Sırasında İnsan Veva Cevre Sakrına Tehlikeli Veva Zararlı Olabilecek 
  Durumlara Ilişkin Uyarılar 

  DİKKAT: ÖNEMI .1 GNINLİK TXIINIATLARI

  Blı tinanü söknıeyin, ürünün içinde kullama tarafından onanlabilecek hiçbir parça 
  bulunmamaktadır. Servis işlemleri için yetkili servis personeline başvuran. Bu ürünü sıvıya, neme 
  veya aşırı sıcaklıklara maruz bralctuaym. Kumandaların, a-yarlann veya prosedürlerin burada 
  tanwılanandan başka amaçlarla kullanılması, elektrik çarpnıanna ve/veya elektriksel veya mekanik 
  tehlikelerin doğmasına neden olabilir. NIKON AC adaptörler ve pil şaij cihazları. sadece kapalı 
  alanda kullanılmak üzere tasalannuştr. Kumandalann, ayarlann veya prosedıderin burada 
  tanwılanandan başka amaçlarla kullanılması, elektrik çarpnıanna ve/veya elektriksel veya mekanik 
  tehlikelerin doğmasına neden olabilir. LCD ekran kırılırsa. cama veya sıvıya dokanmayın. NIKON 
  müşteri desteğine başvurur_

(5) Kullanım Hatalarına Ilişkin Bildiler
Bu garanti. nakliyat veya kaza, ürün üzerinde değişiklik_ modifıkasyon yapılması, yetkisiz kişilerce servis 
işlemi -yapılması ürünün kötü kullanılması, uylunkız aksesuarlar veya eklentilerle birlikte kullanılması, 
NIKON tarafından verilen kullanma. bakım veya yeniden arabalajlama talimatlanna uyulmaması, NIKON 
tarafından sağlanan parçaların (adaptörler veya kablolar gibi) kullanılma-ma sı sonucu meydana gelen hasara 
bağlı anzalan veya garanti süresinin sonunda bulunulan talepleri kapsamaz. NİKON, bu ürilnle ilgili olarak 
başka açık ya da 21111fli hiçbir garanti vermez ve satılabilirlik ve belli bir amaca uyguıllukla ilgili 2.1111fli 
garantileri reddeden. Onarım, degiştinne veya satın alırken üdediginiz ücretin iade edilmesi. NIKON'in 
yegane yükümlülüğüdür. -NIKON, nedeni ne olursa olsun, bu ürünün satın alınması, satılması veya 
kullanılmasından kaynaklanan hiçbir özel, dolaylı veya tesadilfi zarardan ötürü sorumlu tutulanıaz. Nedeni 
ne olursa olsun, her türlü özel, dolaylı veya tesadüfi zarar (gelir veya kar kaybı. kullanılma:mı süresi 
maliyeden. ekipman kullanım kaybı, yedek ekipman, tesis veya servis maliyeti veya finin'iln satın 
ahranası, kullanılması veya anzalannıasından kaynaklanan bu tür hasarlar için müşterilerinizin talepleri 
dahil ancak bunlarla sınırlı değildir), veya herhangi bir yazılı veya zımni garantinin ihlaliyle ilgili 
yükümlülükler işbu açıklamayla açıkça reddedilir.