Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 56. sayfa 56


Vestel GURME 9422KB Solo Fırın

 
veya kullanımı başka bir şekilde 
yapıldığında, tehlikeli durum- 
lar yaratabilir veya tehlikeye 
neden olabilir. 
• Cihazınızın üretim ve kulla- 
nım amacı dışındaki amaçlar 
için kullanılması sonucunda 
cihazınızda oluşabilecek olan 
hasarlar ve arızalardan dolayı 
sorumluluk kabul edilmeye- 
cektir. Böyle bir durum ürü- 
nün garantisinin iptaline se- 
bep olacaktır. 
• Bu tür hasarlar, sadece kulla- 
nıcı tarafından karşılanır. 
• Eğer besleme kablonuz prize 
uygun değilse, herhangi bir 
tehlikeyi önlemek amacıyla 
besleme kablosu yetkili servis 
tarafından değiştirilmelidir. 
• Cihazı sadece AC akımına ve 
topraklı prize bağlayın. Top- 
raklama yapılmadan kullanma 
sonucu meydana gelebilecek 
zararlardan üretici firma so- 
rumlu değildir. 
• Olası elektrik çarpmalarını ön- 
lemek için cihazınızın elektrik 
prizindeki topraklama hattı- 
nın ve elektrik kaçağı koruma 

devresinin uygun durumda 
olduğundan emin olun. 
• Elektrik kablosunda düzenli 
olarak hasar kontrolü yapın. 
Urünün elektrik kablosunu 
çekerek zorlamayın. Elekt- 
rik kablosunun üzerine hiçbir 
eşya koymayın. 
• Elektrik besleme kablosunun 
cihazın altına sıkışmadığına, 
ezilmediğine emin olun. 
Elektrik kablosu zarar 
görmüşse, herhangi bir 
tehlikenin önlenmesi için, sa- 
dece üreticinin önerdiği yetki- 
li servis tarafından değiştiril- 
melidir. Lütfen yetkili servis 
veya müşteri iletişim merkezi 
ile iletişime geçin. 
• Cihazınızı asla aşağdaki du- 
rumlarda kullanmayın: 
• Cihaz, fiş veya elektrik kablo- 
su hasarlı ise, 
• Cihaz düşürülürse, gözle gö- 
rülür hasar belirtisi varsa veya 
düzgün çalışmazsa, 
• Cihaz, elektrikli parçalar görü- 
lecek şekilde hasar görmüşse, 
• Cihaz ıslanmışsa, su veya di- 
ğer sıvıların içine düşmüşse, 

6