Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9422KB 56. sayfa 56


Vestel GURME 9422KB Solo Fırın

 
Cihazınızın Çevreye 
Uygun 
Bir Şekilde Atılması 
Urün veya paketi üzerindeki 
bu sembol, ürünün ev atığı 
gibi muamele görmemesi 
gerektiğini gösteriL Bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
donanımın geri dönüşümü- 
nü yapan geçerli toplama noktasına teslim 
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha 
edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık 
muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı 
ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını ön- 
lemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin 
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya 
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönü 
şümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya 
ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa 
geçın. 
Ambalaj Bilgisi 
Urün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze- 
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok- 
talarına atın. 
Enerji Tasarrufu için Oneriler 
Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz 
tabanlı tencere kullanılmalıdır. 
Kullanılan tencere tabanının büyüklüğü 
uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir. 
Pişirme süresini düşürmek için tencere- 
nin üstüne kapak konulmalıdır. 
Pişirme süresinin uzun olmaması için ge- 

reken miktarda fazla su ya da yağ kulla 
nılmamalldır. 
Yiyecek, kaynama başladıktan sonra sı 
caklık ayarı düşürülmelidir. 
Yiyecekler pişerken fırın kapağı sık sık 
açılmamalıdır. 
Müşterinin Seçimlik 
Hakları 
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko- 
runması Hakkında Kanun hükümleri uya- 
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru- 
munda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa 
bile, malın müşteriye teslim tarihinden 
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; 
1) Satılanı geri vermeye hazır oldu- 
ğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa- 
tiş bedelinden indirim isteme, seçim- 
lik haklarından birini Satıcıya karşı; 
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği tak- 
dirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını iste 
me, 
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli 
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakla 
rından birini ise Satıcıya, üretici veya itha- 
latçıya karşı kullanılabilir. 
Ucretsiz onarım veya malın ayıpsız mis 
li ile değiştirilmesinin satıcı İçin orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olma- 
şl hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme 
veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. 
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda- 
ki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. 

52