Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 1. sayfa 1 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 2. sayfa 2 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 3. sayfa 3 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 4. sayfa 4 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 5. sayfa 5 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 6. sayfa 6 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 7. sayfa 7 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 8. sayfa 8 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 9. sayfa 9 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 10. sayfa 10 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 11. sayfa 11 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 12. sayfa 12 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 13. sayfa 13 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 14. sayfa 14 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 15. sayfa 15 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 16. sayfa 16 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 17. sayfa 17 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 18. sayfa 18 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 19. sayfa 19 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 20. sayfa 20 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 21. sayfa 21 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 22. sayfa 22 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 23. sayfa 23 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 24. sayfa 24 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 25. sayfa 25 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 26. sayfa 26 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 27. sayfa 27 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 28. sayfa 28 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 29. sayfa 29 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 30. sayfa 30 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 31. sayfa 31 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 32. sayfa 32 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 33. sayfa 33 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 34. sayfa 34 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 35. sayfa 35 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 36. sayfa 36 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 37. sayfa 37 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 38. sayfa 38 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 39. sayfa 39 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 40. sayfa 40 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 41. sayfa 41 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 42. sayfa 42 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 43. sayfa 43 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 44. sayfa 44 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 45. sayfa 45 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 46. sayfa 46 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 47. sayfa 47 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 48. sayfa 48 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 49. sayfa 49 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 50. sayfa 50 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 51. sayfa 51 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 52. sayfa 52 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 53. sayfa 53 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 54. sayfa 54 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 55. sayfa 55 Vestel Solo Fırın GURME 9401DX 56. sayfa 56


Vestel GURME 9401DX Solo Fırın

 
Cihazınızın Çevreye 
Uygun 
Bir Şekilde Atılması 
Urün veya paketi üzerindeki 
bu sembol, ürünün ev atığı 
gibi muamele görmemesi 
gerektiğini gösteriL Bunun 
yerine elektrikli ve elektronik 
donanımın geri dönüşümü- 
nü yapan geçerli toplama noktasına teslim 
edilmelidir. Bu ürünün doğru şekilde imha 
edilmesini sağlayarak, ürünün yanlış atık 
muamelesi kaynaklı çevre ve insan sağlığı 
ile ilgili potansiyel olumsuz sonuçlarını ön- 
lemeye yardımcı olursunuz. Malzemelerin 
geri dönüşümü, doğal kaynakları korumaya 
yardımcı olacaktır. Bu ürünün geri dönü 
şümü ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için lütfen 
yerel belediye, ev atıkları imha servisi veya 
ürünü satın aldığınız mağaza ile temasa 
geçın. 
Ambalaj Bilgisi 
Urün ambalajı, geri dönüştürülebilir malze- 
melerden üretilmiştir. Ambalaj atığını evsel 
veya diğer atıklarla birlikte atmayın, yerel 
yönetimin belirttiği ambalaj toplama nok- 
talarına atın. 
Enerji Tasarrufu için Oneriler 
Elektrikli ocakta pişirme yapılırken düz 
tabanlı tencere kullanılmalıdır. 
Kullanılan tencere tabanının büyüklüğü 
uygun olan ocak gözü tercih edilmelidir. 
Pişirme süresini düşürmek için tencere- 
nin üstüne kapak konulmalıdır. 
Pişirme süresinin uzun olmaması için ge- 

reken miktarda fazla su ya da yağ kulla 
nılmamalldır. 
Yiyecek, kaynama başladıktan sonra sı 
caklık ayarı düşürülmelidir. 
Yiyecekler pişerken fırın kapağı sık sık 
açılmamalıdır. 
Müşterinin Seçimlik 
Hakları 
Müşteri; malın 6502 sayılı Tüketicinin Ko- 
runması Hakkında Kanun hükümleri uya- 
rınca ayıplı olduğunun anlaşılması duru- 
munda, ayıp daha sonra ortaya çıkmış olsa 
bile, malın müşteriye teslim tarihinden 
itibaren iki yıllık zamanaşımı süresi içinde; 
1) Satılanı geri vermeye hazır oldu- 
ğunu bildirerek sözleşmeden dönme, 
2) Satılanı alıkoyup ayıp oranında sa- 
tiş bedelinden indirim isteme, seçim- 
lik haklarından birini Satıcıya karşı; 
3) Aşırı bir masraf gerektirmediği tak- 
dirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak 
üzere satılanın ücretsiz onarılmasını iste 
me, 
4) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli 
ile değiştirilmesini isteme, seçimlik hakla 
rından birini ise Satıcıya, üretici veya itha- 
latçıya karşı kullanılabilir. 
Ucretsiz onarım veya malın ayıpsız mis 
li ile değiştirilmesinin satıcı İçin orantısız 
güçlükleri beraberinde getirecek olma- 
şl hâlinde tüketici, sözleşmeden dönme 
veya ayıp oranında bedelden indirim 
haklarından birini kullanabilir. 
Müşteri; şikâyet ve itirazları konusunda- 
ki başvurularını Tüketici Mahkemelerine 
ve Tüketici Hakem Heyetlerine yapabilir. 

52