Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 1. sayfa 1 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 2. sayfa 2 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 3. sayfa 3 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 4. sayfa 4 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 5. sayfa 5 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 6. sayfa 6 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 7. sayfa 7 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 8. sayfa 8 Blyss Elektrikli Isıtıcı KPT-2000 5132L 9. sayfa 9
Blyss KPT-2000 5132L Elektrikli Isıtıcı

                                                    Cd. ftk .(•■!a kaffaıuyoaamr, kMmarmdm önem kmr.1 eıtym,~ ve okı mı                La. Elıklılk çorpr.o. rykkL azennure ken erene ....k ~ku Yağma. 
                                                    kuIrmnımı aqrommak ir,,n 4.pogyeloubıltreaddakao.                          Mm ve Chaun d.. grılısmaern gereklirerek don anlar damda başka 

                                                                                                       adamdan kotondnuz.                                     1. ~andan MC0,19111~ gkanna ye ~MI ~ara Icorp kalanı 

                  blyss                                                                                 Ix Bu "klı- Okur, klk•ktl- Eda," banyo ~ma navaau gibi, dolar. ye               erdelz ~be tımar varsa.clegIsdar. ken saran aldıgynıe yere gal 

                                                                                                       akar. reklnin krukadudı au orternlannıd yakınında kıelamtnanıalıar.             gaeadirela
                                                       BeiırAlen gedlım. SoG ke oareyanına uygun olmalıdır. Yelbd undJukta             a. Org. Indınmadıgınırde. montajı ve &kare... ya da teendigInden 

           ELEKTRIKLI ISMCI                                    katao kullanın..                                        Peace kapıdan. ve Beril çıkarın. Fle tutarak ıtıkannız, trado. 
                                                    2   Cihazın nava drıo ve çaro kanadın illçar sekilde bkennsanıalaır.                                                              2. Kurulu. devam &dadandı. yokandadd dlı.grarrıcla hatı.ed tOrn 
                                                                                                       çekmeyi.                                          ~adada. rileVelıl Oilogıınlı kontrol &and
                                                    3.  loleltmesnasıdla kazıp harekat affirmaylna, inelaraddıgo.                  IT. Genel eıon konma lıedenlendien bel de toz tortusu ve tük.. red. Içie 

             KOLLA»! KILAVUZU                               zamanlarda Bold                                           glornaeldir. lerlıand reeıl rcelakien ve Bakım, TanUJlkve Saklarma 
                                                    4.  Cklıaz veya kablo& hasar gem.. asla kullereresonez                                                                     3. ada. ~an einkdk pot albra monte 04114000104100 re 1,1710M 
                                                                                                       boffirreGnaa ealLatddiği lekide SODularal, ve Wn17.1epar•k, tOılulaırı d0.t.11       0k.t.* 444:~ pir ıslealnk çnzeın deeınNsına dikkat eand
                                                       kutkel kalkye panorıel landndanaskarb. ye orksenals.
                                                                                                       Cıa.k~inti-
  Model, XPT-2000 5132).                                                                                         l• Teke. al. ~anın kaomtla eyTn demeye baliaılttladepındffil .11n 
                                                                                                                                                     4 Dela favia beğl Nen kandan laidvado baka/.
                                                                                                       Pıerıal• aksi teash.E4. yOkkınderkedtt.

                                                                                                      la Ukteena kılAkı.       atama k&kala !ikin le.s.Bollı yaılqu, rfskl 
                                                    •    çalawn bar türk:I Drene. kullanıımında...5.4el                       C•4tUrıblie.
                                                    ▪    OnfornleNne uyutmaiseır.
                                                                                                      20 CVıea 0.70,a asırda kuNerthırma.

                                                    1.11114010110/10 IPJLL•HKROMISPICETOIRIALWATVJUDiKKATUCEOKVINNU2                   ACık havada kıammoyınız. SADECE IÇ MENANOA KULLANIthlAir                    1. baka, dakılliga dık. kaldım karlonsured CaudıP.
       BU K ILAVUZU O KUYU NUZ VE SAKLAY /NLZ                                                                             TASARLANMS51111,                                        2. lanços M.rn dar bk yezey azıldna ~bine.

                                                    LrfARJ- Yanda elıakidk ~Eıer din va mal kesin rieldre azaltmak eğut                22 Cihan &Arkan. Oxebrn51. dralerasond                              A ~Anda yar alan ona dOgmearl -asoak' luınumeararteyerak leculenaetkli 

                                                                                                      23 OrDnen üzerire hernangı er nesne koymaya.. da .9 veya seıs                    220-240-AC kr bir elektrik 1~00

                                                    ı. Ordna her zaman lieln kimlik plakası.e derthe ayni go... Nalana                  kanailannın .811Blerce likanrneıel. riMmade ~IL yada DrOna                   4. Geç .cdaını aser konomanageerlp141114,4 ~ok/ ana dağmayl asa 

                                                      va akıma aalup bir güç kaynagınclan çaasbnı.                           duvarlar veya perdeler ve. yak ınında çadamkayına, dedi kullanın/0day~               For..re d...D.

                                                    • Orerrıf arntalkurcian çıkarın.. kullanmadan 6004 akıglern olup                  hearinianakeyinia                                        k "0"11~1,411~All CW,15.0,jner baserek *dem AgNkz. B.H1 ~ger 

                                                      ~ini kontrol ediniz                                       ta. luticı paran hanan adına yahosallrrıamaıldlr.                          Oda «ela . gargKeyyreeker. BI. Su anda "tON mudur... Bu ~In 

                                                    ı Çam.. anıta/al parçalarıyla {pasllk torbalar eli. ~arına din                    OrdıOnaskettele. tarafından Ideya callnyheen yaya ardianayan pare                 ~fonu yoddle1.01•ratienceini ea~slır.

                                                      vermayind                                             veya akaryerareinn kueapmı eyarı. yaralanmaya veya rota haaanna neden 

                                                    4 0.1~ Nreaking. NOW laretnean suya bu irk.onn yakınında                       Eıtaber.                                            B. 'C? • ell)ğıne•ha Madde/eh% hem dı¥H.. nirffidıeralacla.ktır.

                                                      indmılırkı. yakrn ğedıtlen gerekir. Ç...red grünü py.rıfak CIN                 2.6 Bu taon ev ken. kıellanildak Caere earıarareellytir.
                                                      kudidınielonro atı venneylnk.                                  ▪ k•kaan Al le~, b•Lliffidiğl sokilde kolaron.. Orttld and..                   7. t')• d0pınakb &mi kez Madamyle rerlıcı ylakaak ıntı rrıoduna gabrIkkaka.

                                                    5 OrDka nakıldı bi% ve. eedh. &Onan aorkfiraeW. 00$0ralmakl veya                       .11.44.424*, .1010 kul.ım, yangın, elektrik
                                                      UN. Nedkds pOmıai hailınde şalışlınrounıc Org. eksik. &and                    Yaraloadıre ıse aW Wir re {7~r1        ~San kallımblr                  B.    410ğrıusIne bir kez dana Oder... dem TANAŞLEV YOK" mana

                                                      muayene. onanın rey değletkrna kin satın al.ğınıc yere iade edulz.                                                                  gal

                                                    e Elektrik kal..ısı vkarrnaclan dırke. unaxi kapnağınızdan emin &unu.                                                                B. ,,ı,y1.1~AL.1 lo n,rrta ootlerrıak 'O"    ACIKADWALI 

                                                      Ordayıo ~un... elektrik çarpmasını Pelen. 10n ~nde kuru                                                                       bakın..
                                                      oklugurıNeemkı                                         1 CAME, yania nefıne!er derchker gidi, duvarlar veya diger yapılan:an as az 
                                                              kablonun tamam. &am oklugundan eren olunux ve                  90 an kah» yeeleaareeneleW                                 NOT: Daliu beasenlard rarnalaza Maman/ne yardıma olunması errıadıet. da • 

                                                      kek.n.n heetemi bkr pa'çasala temas otrrey.ak sekilde WIZarloylntr_                                                              ~na 104441410J40 mı. Ima.. adam ~Ne. alı Madara Olsa 30-S0 

                                                      kullanım:1m mitanın t.azi par,alan sıcak olebi•Y. Taseurken, alba                                                               sıdniala be ~bey.. o. e iııxpınee OtleınOya deVanledoceldir

                                                      ak.n kak.m luldmanda
                                                    ıv ledayk da." Ima veya diğer yıkma dadialerinaakkandoSı veya                      Sadece ulusun akınına uygun onaylı bir rualme kal.. kullanın. 

                                                      Kımuneldh7l alsdlare 1~1711"hea.                                   Kablajulukakddangeglrrıuyiniz OzwIne kim, panom yaya bemed 

                                                    ıı Sinop ~ie/ 11•10T•N P•rd• Veya iper yarea Easnı~ yrx.ma                        nosnalar ~yin.. kablo., odana tehlikesi yaraanayacak eakkle 

                                                      ■•eyo arriarnddeOk 110101da kukh•••ffinta- MOOTIe. Yetik hkerhe glpl                 riheidealnke
  Bu kıtreıteu dikkaln. okuyunıa V« ileriıle bakmak lud »kayda                      .4.4.1.11yifiCieeffley•Phikh elthe yiewri ~I islamın ang,                       FilEl•••11Q1110.Man pakeeek olkanekayinıx.

                                                      ~le H arlawrıdvı WILL 1 ~I Na= tklkel.                             4.  Clara ıniardiffaNinda BP jultdençeklnd

                                                    P- Nada. Nail           Okalnd keılon veya fre~ kay.iu.2-                   Dikkati 13V Orai~a ev 10 kullandı kin lasanacmıs hatip 
                                                      Kabbw ıınımin WakreysTap. pıkka ayarlyrehr.                              ~sır.' amaçla kulshan.
  Tangd, elektrik çarpma:N yanık Ne diğer yaralandı. noel... 
  Iıııkdrtıak Icin, alek1111[11 ElRailan kullanırken larmei güvenlik eni..rina            n. e•kheh. •gl000~ Iirrek~ yieN/ kNOIN ways, En. ve kah', Nı. 

  uymak zamridlr.                                            orr&ke

Sıe179~dESI                                                                                                Not.

                                                                                                      Thls applianw le not I na nded for Taa by porton, I Includrng saldran}
5, kat. Nide. ek.. rahl.k. Saidım her. açaık kin,       clOğrad. basın.-             UZAK. kunıanda 2 adal Aiuk phi IN çalı.. Daha uzun kulianirn IÇn                  •  reduced phyalcal. sanaa,/ or mental rgp.lblletiae, or lack of

Ketarnak Iken akelınan dOğrmalne ~ek baldız.                              LKydra pll kallanıonrnı tenni. adlyerlli                              ...turunce and knowledge. unlese hey hava inen geren ınpervleton er 

                                                                                                      'nı/M/ellen concernIng Tree el tOe applkence by a paravn resteınsıbla ler

                                                    Not P i andaılaja üzerindeki pil bari:at/d tadlolaildtme uyum. ya da                dair .ab.bi.G0r.nlii.l.rindrrn ıonahlu blf kl-11 tarafından alean 

                                                    pIlLoAn 01w/dil... icin karal nıııtell«. danısım.                         IN Ilgili denetim yaralmadhgl veya bilgi ...akı,' Iare. bu Ned, 
Bu ne. aar tür moda çalışacak-er. Zaman aran 10~1 Aa B saat ~gem%                                                                     (eoeukker dedi/ yeroril kalka& akınal wykı nahssl y•tall•Cd Menayan 

ege-Bayan ayarla/mm.1,0~ aaglarnahadh                                                                                   klidl•rin yaya deneyim ya bilgisi almayan idelarin itıallannın Için

Earron xyivını         döğ.7$47., pekın.i Gaherge akranı 1.tıtının mlıbm                                                             ele.kehnehralyter C hlideen shauki W supervik.d bl amma     ihry do 

•Or,n,nrr kcelunır,rrıe phnmadrvf dr« 1 *43T ton.« 04~7., 00~0." r*-,                  •  PrnOr..1•Yrri if■nr.9 durrr.urkl.. emniyet Odan ena                      not pley wlrh Ne appliffinc..ÇocukLır, .doıtla eyrarn.dannı angell.ok

odonnıcnknr Çall,lırrnn sOrıısinı arttırmak 10nı -b*.a. A.P.10 3Dr,4,12‹.:"01~7               kkıpalecıkkır, kan bir 4404Frrın 044.004410~ wınre. ~1*km-                   ▪     geselim alemde keruldalnim

kadar  Olar/erene basmaya devam ediniz_ Zaman ayarı 0.11,1rıl Iptal ~d Için Oh              kalanı ma haır nir.plıbr

                                                    •  Yukarda loorlien arıza yı. lakradada, llbl ~en seann. ye Mal 
yazısı gm Menem. kedel    dOgroofirek imam. Bu kolıcıyı 0~1 calısır ker..                saka ye da salep hamam &nes bad'. dana..                            Offin Ile Ilğili saran ...am dm-un-1.17.10~ emnü eehn ald prın 

•  gedrexrei.                                             •  kullanım esnap &la. hava çarlyina dokunmarnix veya kap/ranarna.                kocılas mağaza.. I4•44rurunu.

                                                      Bu Unıtenin esir ısınma.. ve ginsmla odadan devreye serrrıasine 

                                                      neden daha.                                          khıll4t01 Fımur K501.411 Yap. lıtarkelleri T10. A.Ş.
                                                    •  Birim ayni ya/mıde der/e/neye 14.90411,000,440 bir 000r09 ile taç.. 
IEEN0LLTELTN.LNEDe&E,1                                           edllmkstlr. Deranksea 1.101 koruyucu dagrnand etldnlahlnkwnernealnden             Nıodaa Genel 11.111delk
  1. Geerorge "IAT chearlh roodunu gdawann kadar        düğme.*                  [1010,0 ısılıand calısarrayacagından kalın w arzun nerv ruhlar üzerinde 
    baınaır. so anda skiecra "{AV ye ki demce.1 TEl ekranda galarremektaile.                                                              Tasdeleu ŞII. Oushanı 11.km 149:1 C.Blok
                                                      kolandayınız.                                         Alemdar Sadıç., S.m Ç•ıi, 
  2. Ni de eraalnl ayarlamak lyn.  ya basanık ıannen erı deeecesine erene.y 
       basarak ekran esı akerealrre ezallıroz. ısı dere.sail ayad..en dee                                                                   34768 kOkinhul

    bInml delsuk moda syarkrnıs okan. bile binin dwneAkleyken 59kbel, ıa
                                                    •  Flyehangl bir edildik ylprnedın 0,...dh .4 kapott., uy 41                   TEL 0211E30 34 65 Fakı, 02164144313
    rrıoduna geçer d ayerlanumnı çal 8000k ıçin • 0.1.rfle•SIP• basın..
  3. Hava sıcaklığının ayarlı ısı dereceden 3 dance ordu& lıaLnde arta daıkaırar.             pkıdıdalıdır
  4 H400 aınkl ığırun ayarlı deruNden 1 derece cid.aw halinde. bad :açar               •  Ckskan mıdalazaonı haM nınrk ber bede vay Ona firÇAilyLB elllntr-               Ch.114: CEM CRANGFERG ELECTRIC APPUANC5 FACTORY

    calerrayn davam eder                                       •  Cid. ~emek ken terrad suıya şato gal yanxı veya asırda. 

  5. Un derecesi wabğ. 12 as 32 ,1«ec...R.40 014404.414,'r                        tembıkk macklekled kunendayınız.                                Esat Induz•lal Zona, Guanh•Nrel Tane, Chl, IhOlarre 315314, 

                                                    •  Olu, a.B.La Suya delehrnayınul                                 P.R.Chin•

    İ& 0 jır                                             •  Na. gel• Taksi/nı. dadoli darek wiemeo bir .1.14 alekıle                    TEL: 86-374-63655500 

                                                      lıkayleykez.                                          FıLt 84-674-636115506
     ,Y           Şela 2                                 •  Cihat um.. bir eeee kuteahdlykkkairkar eson 002 Yv kay kere. 

                                                      korundalıdır hatıran sıChOrrOs ye gal...* m keden uzak bir yerde 

                                                      aaleayinix.

    .L~Pıte phrtaddir• gıb Iki Mat -AV,' gedank adernahlear1 pll Lakin. 
     Dzakan kuınanda doç clOgrnesk asadda geelarki. glııdlr.                                                                      Kullanım Ömrü: 10 YIL

 Lbraktan kanında Ila yahlan dr lgıerreer aynı sıaldlde rilan0.91 cam& ts yapılmaktadır.
                                                             K07-20,50 
                                                    AbQN 4443 
                                                             51S71. 

                                                    VottEi      220-240V AC

                                                    Fre..      apwz

                                                    abla W02 iW   2009.           B.413                                                                      E                                                 7                                                 e


                                                                                    R7t:130X19Ornm