Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 1. sayfa 1 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 2. sayfa 2 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 3. sayfa 3 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 4. sayfa 4 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 5. sayfa 5 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 6. sayfa 6 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 7. sayfa 7 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 8. sayfa 8 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 9. sayfa 9 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 10. sayfa 10 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 11. sayfa 11 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 12. sayfa 12 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 13. sayfa 13 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 14. sayfa 14 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 15. sayfa 15 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 16. sayfa 16 Beko Radyo RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO 17. sayfa 17
Beko RD 2400 ALARM SAATLİ RADYO Radyo

                    T.C.
             SANAYI VE TICARET BAKANLİĞA 
         Tüketicinin ve Rekabetin Korunmasi Genel Müdürlüğü

SAYI  : B 14 0 TRK 0 10 00 00/ `..L
KONU : Tanıtma ve kullanma kılavuzu.

                  ARÇELİK A. Ş.
               Sütlüce, Karaağaç Cad. 2/6 
               34445, Beyoğlu/İSTANBUL


   İLGİ: 23.08.2007 tarihli yazınız.

   Yurt dışı tedarikçilerden temin etmenize karşın, kendi markanızla piyasaya arz ettığiniz ürünlere 
ait tanıtma ve kullanma kılavuzlarında, yurt dışında bulunan imalatçı firma unvan ve erişim bilgilerinin 
yazılmasımn, rakip firmalar için haksız kazanç yarattığı bu nedenle, firmanızın markası ile piyasaya 
sunulan ürünlere ait kullanma kılavuzlarında, yurt dışı imalatçı unvanının yazılmamasının uygun 
görülüp görülmeyeceği hususundaki Bakanlığı= görüşünün talep edildiği ilgi yazınız incelenmiştir.

   İmalatçi-üretici tanımı, 4822 sayılı Kanunla değişik 4077 sayılı Tüketicinin Korunması 
Hakkında Kanunun 3/ı maddesinde, "Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere tüketiciye sunulmuş olan 
mal veya hizmetleri ya da bu mal veya hizmetlerin hammaddelerini yahut ara mallarını üreteriler ile mal 
üzerine kendi ayırt edici işaretini. ticari markasını veya unvanım koyarak satı a sunanlar" şeklinde 
tanımlanmıştır.

   Bu tonundan da anlaşılacağı üzere, bir malın tamamını üretenlerin yanı sıra, fason olarak imal 
edilen mala kendi markasını veya ayırt edici işaretini koyarak piyasaya sunanlar da üretici—imalatçı 
olarak kabul edilmektedir.

   Diğer taraftan, anılan Kanunun 14 ve 31'inci maddelerine dayamlarak hazırlanan ve 14.06.2003 
tarih, 25138 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu 
Uygulama Esaslarına Dair Yönetmeliğin, tanıtma ve kullanma kılavuzunda bulunması gereken bilgileri 
belirleyen 6/1 maddesi gereğince, yurt dışındaki üreticinin belirlediği markalı ürünleri ithal ederek 
piyasaya arz eden firmaların, söz konusu ürünleri için hazırlayacakları tanıtma ve kullanma 
kılavuzlarında, yurt dişi üretici firmanın açık unvan ve erişini bilgilerini de belirtmeleri gerekmektedir.

   Ancak, yukarıda belirtilen hususlar da göz önünde bulunduruldugunda, yurt içinde veya yurt 
dışında bulunan bir tedarikçiden (fason imalatçı) temin edilen bir malı, ülkemiz Kanunlarma istinaden 
tescil edilmiş ticari markası ile piyasaya sunan bir firmanın hazırlayacağı tanıtma ve kullanma 
kılavuzlarında, ürünün rnenşeinin belirtilmesi kaydıyla, fason imalatı yapan imalatçı firmaya ait 
bilgilerin bulunmasına gerek yoktur.

   Bilgilerinizi rica ederim.


                                  qan
                                    Bakan
                                   Genel MüdürEskişehir Yolu 7. Km. S5ğ0tözii/ANKARA     Ayrinniı Bilgi Için sb. Md. V. : M_GULGOR
Teleron: (0312) 286 03 65/2340 Faks: (03 12) 287 38 36